Organisasjonskart Aremark.png

Andreas Lervik portrett til nettside

Kommunedirektøren

Kommunedirekøren har det øverste administrative ansvaret i Aremark kommune.

Kommunedirektør
Andreas Lervik 
Epost: andreas.lervik@aremark.kommune.no
Mobil: 93 43 46 98

Tjenesteområder:

 • Politisk ledelse: omfatter kommunestyret, formannskap, utvalg, ordfører og varaordfører.
 • Revisjon: omfatter utgifter til kontrollutvalg, Viken Kontrollutvalgssekretariat og Østre Viken Kommunerevisjon. 
 • Valg: omfatter utgifter i forbindelse med kommune- og stortingsvalg.
 • Andre utvalg: Aremark ungdomsråd (ARUNG), rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne, m.fl.
 • Sentraladministrasjonen: omfatter kommunedirektørens kontor, arkiv, økonomiavdeling, eiendomsskattekontor, IT, næringsutvikling , interkommunalt samarbeid, tilskudd til menighetsrådet, lærlinger og fellesutgifter.
 • Beredskap: omfatter kommunens overordnede beredskapsarbeid i henhold til vedtatt beredskapsplan.
 • Vigsler: omfatter kommunens oppgaver knyttet til vigsler. Oppgaven ble overført kommunene fra og med 1.1.2018.
 • Tannlege: i henhold til kommunestyrevedtak fra 14.12.17 er Aremark tannlegekontor etablert.

Mette Eriksen portrettny

Stab og støttefunksjoner

Virksomheten omfatter blant annet økonomi, informasjon, post/arkiv og sentralbord.

Virksomhetsleder for stab- og støttefunksjoner / regnskaps- og økonomisjef
Mette Eriksen
E-post: mette.eriksen@aremark.kommune.no
Mobil: 97 76 74 30

Ragnfrid Næss - virksomhetsleder barnehage - portrett

Virksomhetsområdet barnehage og kultur

Rammeområdet omfatter barnehage, åpen barnehage, barnehager i andre kommuner, Frivilligsentral, Bruktstua, kultur, Ungdomsklubb og bibliotek.

Virksomhetsleder
Ragnfrid Næss
E-post: ragnfrid.nass@aremark.kommune.no
Tlf: 92 25 18 74

Virksomhetsområdet oppvekst og grunnskole

Virksomhetsområdet omfatter grunnskole med skolefritidsordning, kulturskole og voksenopplæring.

Virksomhetsleder 
Frode Gabrielsen
E-post: frode.gabrielsen@aremark.kommune.no
Tlf: 47 88 26 89

Christian Gundersen-portrett

Virksomhetsområdet pleie og omsorg

Virksomhetsområdet omfatter:

 • Fosbykollen sykehjem
 • Hovedkjøkken Fosbykollen 
 • Hjemmetjenester/hjemmesykepleie
 • Styrket omsorg
 • Omsorgslønn og støttekontakter
 • Avlastningstiltak for unge med psykiske og fysiske funksjonshemminger

Virksomhetsleder 
Christian Gundersen
E-post: christian.gundersen@aremark.kommune.no
Tlf: 92 61 64 40

Helse og barnevern består av barnevern, kommunelege med legesekretærer, helsesøstertjenesten og kommunefysioterapitjenesten.

 

E-post: christian.gundersen@aremark.kommune.no

 

Virksomhetsområdet barnevern, helse og NAV

Virksomhetsområdet omfatter:

 • Helsestasjonstjenesten
 • Legetjenesten
 • Miljørettet helsevern
 • Fysioterapitjenesten
 • Folkehelse
 • Barneverntjenesten
 • NAV 

Virksomhetsleder 
Christian Gundersen
E-post: christian.gundersen@aremark.kommune.no
Tlf: 92 61 64 40

Teknisk Harald

Virksomhetsområdet teknikk

Virksomhetsområdet yter tjenester på følgende fagområder:

 • Vedlikehold og drift og kommunal bygningsmasse inklusive renhold
 • Vedlikehold av grøntområder og plasser
 • Vei inklusive gatelys
 • Gjennomføring av vedtatte investeringer innenfor virksomhetsområdet

Leder
Harald Halvorsen Foss
E-post: harald.halvorsen.foss@aremark.kommune.no
Tlf: 99 09 12 94

Teknisk Espen

Virksomhetsområdet jord, skog-, plan-, miljø-, og byggesak

Virksomhetsområdet yter tjenester på følgende fagområder:

 • Bygge- og delesaker
 • Plansaker
 • Forurensning inkl. spredte avløpsanlegg
 • Geodata og oppmåling inkl oppdatering av kartgrunnlag
 • Skogbruk
 • Jordbruk
 • Miljø og klima
 • Vilt
 • Friområder, friluftsliv

Leder
Espen Iversen Flagstad
E-post: truls.espen.iversen.flagstad@aremark.kommune.no
Tlf: 960 19 392