Kommunens slamtømmeordning

Kommunen har en slamtømmeordning som alle nye anlegg blir pålagt å knytte seg til. Pr. 2022 er det Slam- og spyleservice Indre Østfold (SSIØ) som har denne tømmingen, dette er en tjeneste som er ute på anbud. 

Kontakt SSIØ 
Adresse: Skogholtveien 1, 1859 Slitu, Norway
Epost: post@ssio.no
Telefon: +47 69 89 71 30 - Døgnvakt 24t

SSIØ sin hjemmeside

Hyppighet på tømming

Tidligere var prinsippet slik at alle hytter med utslipp ble tømt 2.år og boliger årlig, men kommunen får jevnlig henvendelser vedrørende muligheten for hyppigere tømming på hytter eller boliger som trenger sjeldnere tømming. Nå kan kommunen endre dette etter hva som er behovet, både hva bolig/hytte-eier melder i fra til kommunen, og ut ifra den tømmefrekvenser kommunen fanger opp på utførte tømminger fra SSIØ. Ta kontakt med kommunen om du er usikker på hva som er status for ditt anlegg.

Har man behov for tømming oftere enn en gang i året, så kan man ta direkte kontakt med SSIØ for å få tømt ved behov.

Gebyrene for slamtømmingstjenesten

Ordningen er en selvkosttjeneste. Det vil si at kommunens kostnader dekkes fullt ut av gebyr fra dem som benytter ordningen, og at gebyret kun går til dette formål. 

Gebyr for tømming er avhengig av volumet på slamanlegget, ikke mengden som blir tømt. 

Slamtømming 3m3 årlig
Fast grunngebyr for alle som tømmer anleggene sine årlig eller oftere. Dette gebyret dekker da den første tømmingen i året og opp t.o.m. 3m3. Er anlegg større enn dette vil det komme et tillegg, se under. 

Slamtømming 3m3 2.år
Fast grunngebyr for alle som tømmer anleggene sine annethvert år eller sjeldnere. Er anlegget større enn 3m3 vil det komme et tillegg, se under. På generell basis anbefales det ikke å vente lenger enn to år mellom tømmingene, dette er fordi at slammet kan bli til jord i bunn av tanken og da er massen umulig for slamtømmeren å få pumpet den opp, det krever mye ekstra arbeid og kan ende med faktura for arbeidet til anleggseier. 

Slamtømming pr.m3 utover 3m
Dette er gebyret som kommer på fakturaen om anlegget som tømmes er større enn 3m3, eller tømmes hyppigere enn det som ligger i grunnlaget. Dette gebyret blir kun lagt til de kommunale gebyrene når det har vært gjennomført en tømming, dermed kan de kommunale termingebyrene variere dersom du har slamtømming.

Kontrollgebyr slam 
Alle som får tømt slam skal betale et kontrollgebyr som dekker en kontroll utført av kommunen innen en 4. årsperiode. 

 

Før planlagt tømming må du klargjøre slamanlegget

Det vil si å fjerne is og snø fra lokk, brøyte og strø adkomst, beskjære planter, busker og trær. Hvis ikke kan det ende med at de ikke får tømt som planlagt.

Tenk over hva du heller i vasken og toalettet

 • Unngå vaskemidler med fosfat – se etter Svanemerket og fosfatfritt på pakken.
 • Bruk rist over sluk i oppvaskkummen.
 • Unngå å helle matrester, kaffegrut, matolje og frityrfett i vasken og toalettet.
 • Unngå bruk av kjemiske avløpsåpnere som for eksempel «Plumbo» når avløpet er tett – bruk heller kokende vann eller mekanisk rengjøring (staking).
 • Ikke hell olje, løsemidler eller flytende fett i avløpet.
 • Unngå bruk antibakterielle såpeprodukter eller blekemidler, som for eksempel Klorin – det dreper bakteriene i renseanlegget.
 • Ikke kast gjenstander i toalettet som kan føre til tilstopping og problemer i renseanlegget, for eksempel hår, bleier, bind, våtservietter eller Q-tips.

Når må det søkes om utslippstillatelse?

Installering av vann i bolig eller fritidsbebyggelse i områder hvor det ikke er offentlig avløpsledning medfører at det på forhånd må søkes om utslippstillatelse. Det er også nødvendig å innhente utslippstillatelse dersom utslippet skal økes vesentlig.

Innleggelse av vannklosett og dusj/bad anses som vesentlig økning. Krav om utslippstillatelse gjelder for bolig og fritidshus, bedrifter og andre virksomheter med innlagt vann.

Det er kommunen som er forurensningsmyndighet etter forurensningsforskriften kapittel 12 og 13 og fører tilsyn med at bestemmelsene og vedtak fattet i medhold av forskriften følges.

Eksisterende utslipp

Det er meningen at kommune skal gjennomføre en opprydding i spredt avløp. I en slik prosess vil kommunens saksbehandler undersøke alle gamle anlegg for å vurdere om det må utredes tiltak for å forbedre anlegget. 

Dette med bakgrunn i EU’s vanndirektiv, da eldre avløpsanlegg forventes å ha til dels betydelig dårligere renseeffekt enn dagens krav. Alle eiendommer med slike anlegg vil derfor kunne bli gitt pålegg om tilkobling til offentlig avløpsnett/trykkavløp eller oppgradering av avløpsanlegget. Dette vil også gjelde eiendommer som tidligere har fått utslippstillatelse, men der det vurderes som sannsynlig at anlegget ikke tilfredsstiller dagens utslippskrav. Målet er at alle spredte avløpsanlegg i kommunen som ikke kan tilkobles kommunens nett via trykkavløp skal tilfredsstille utslippskrav.

Anleggsløsninger som vanligvis kan benyttes

 • Direkte infiltrasjon i grunn
 • Konstruert våtmarksfilter
 • Kunstig sandfiltergrøft med tett oppsamlingstank for vannklosett
 • Minirenseanlegg
Der det er teknisk mulig å anlegge et infiltrasjonsanlegg i stedlige masser, vil dette bli påkrevd

Tilsyn og kontroll

Kommunen er tilsynsmyndighet for mindre avløpsanlegg og fører tilsyn med at anleggene etableres og drives i samsvar med forskriftene og de vilkår som fremgår av utslippstillatelsen. 

Definisjoner

Spredt avløp
Brukes som betegnelse på alle avløpsanlegg i bygninger som har innlagt vann, men som ikke er tilknyttet offentlig avløpsledning. 

Innlagt vann
Menes vann fra brønn, cisterne/tank, vannverk eller lignende, som gjennom rør eller ledninger er ført innendørs.

Svartvann
Avløp fra vannklosett

Gråvann
Sanitært avløpsvann fra bad, dusj kjøkken og andre husholdningsavløp med unntak av avløp fra vannklosett

Avløpsvann
Både sanitært og industrielt avløpsvann og overvann.

Biologisk toalett
Et toalett hvor avfall omdannes til kompost og væsken fordampes.