Utforming og plassering av tiltaket skal vises på situasjonsplan og andre nødvendige tegninger (plan-, snitt og fasadetegninger). Krav til tegningsmateriell tilpasses tiltakets art. 

Tegningene skal sendes som vedlegg til søknad om tillatelse til tiltak. Det er viktig at kommunen får målsatte tegninger som viser hva som skal gjøres, slik at det er lett å se hva du søker om. 

Målsatt situasjonsplan, snitt- og fasadetegninger skal også vedlegges nabovarselet, med mindre det ikke er relevant.

Generelle krav til tegningene
Tegningen må være fagmessig utført, være måleriktige og være påført alle relevante mål. Krav til tegningsdokumentasjonen gjelder også hvor tiltakshaver selv står ansvarlig for tiltaket. Tegningene må vise hvordan krav stilt i lov-, forskrifts- og planverk er tilfredsstilt.

Tegningene må være lesbare og forståelige, det er derfor viktig å ha med nødvendig informasjon og at tegningene tydelig illustrerer hva som er eksisterende og nytt. 

Vedleggsnummer anføres på alle tegninger. Ved elektronisk innsending gir du tegningen og filen samme navn med vedleggsnummer først.

Hver tegning skal ha tittelfelt med følgende informasjon:

 • Underskrift av ansvarlig prosjekterende
 • Nordpil (på situasjonsplan og plantegninger)
 • Dato
 • Tegnings-/revisjonsnummer 
 • Tiltakets art 
 • Adresse samt gårdsnummer og bruksnummer (og eventuelt festenummer eller seksjonsnummer) for eiendommen der du skal bygge
 • Navn på tiltakshaver / ansvarlig søker 
 • Type tegning (for eksempel situasjonsplan, plantegning 1. etasje eller fasade vest)
Format
 • Målestokk 1:100 (eventuelt 1:50 eller 1:200 ved behov). Tegningens målestokk velges ut fra hva som er mest hensiktsmessig.
 • Situasjonsplan skal normalt være i målestokk 1:500
 • A4 eller A3 (eventuelt annet om nødvendig)

Situasjonsplan
Situasjonskart – grunnlag for situasjonsplanen.
Situasjonskart er et basiskart hvor offentlige rammebetingelser for plan- og byggesaksbehandlingen er inntegnet. Situasjonskart utarbeides av kommunen og benyttes av tiltakshaver/søker som prosjekteringsgrunnlag for deling av eiendom og plassering av tiltak.

Kommunens situasjonskart inneholder følgende opplysninger:
 • Eiendommens adresse
 • Gårdsnummer/bruksnummer på eiendommen 
 • Eiendomsgrenser
 • Høydekurver (ansvarlige foretak har fortsatt ansvaret for å gjøre seg kjent med terrengforholdene på stedet ved prosjektering av terreng og høydeplassering)
 • Nordpil
 • Målestokk 
 • Dato for utskrift
Situasjonskart benyttes som grunnlag for situasjonsplan som skal ligge ved alle bygge- og delesaker. Situasjonskartet som ligger til grunn for utarbeidelse av situasjonsplanen skal ikke være eldre enn 1 år. Situasjonsplan utarbeides av tiltakshaver eller søker og skal vise hele tiltaket nøyaktig inntegnet, påført utvendige mål og avstander. I den grad det er relevant for behandlingen av byggesaken, skal situasjonsplanen gi opplysninger om tiltakets planlagte plassering og minste avstand i forhold til:
 • Nabogrenser
 • Nærliggende bygninger
 • Senterlinje veg
 • Høyspentlinjer (luftstrekk/kabel)
 • Vann- og avløpsledninger hvis det er relevant
Ellers skal situasjonsplanen også vise:
 • Atkomstforhold 
 • Parkeringsareal
 • Takflate og møneretning
 • Eventuelt tilknytning til vann og avløpsnett (kan vises på tilleggskart)
 • Eventuelt byggegrenser (sjekk kommuneplan og reguleringsplan)
Plantegninger
Plantegning skal vise:
 • Alle etasjer. Tegningene skal påføres riktig etasjebetegnelse (for eksempel kjeller, 1. etasje).
 • Opplysninger om hvor snitt er tatt. 
 • Relevant målsetting. 
 • Yttervegger med riktig tykkelse.
 • Planløsning - altså rominndeling - med angivelse av hva alle rommene skal brukes til.
 • Hva som er separate bruksenheter / boenheter dersom bygget har det.
 • Når tiltaket omfatter innvendige endringer i eksisterende bygg, skal du levere inn plantegning av hele etasjen der endringene skal skje.
 • Søker du om tilbygg/påbygg skal plantegning vise hele etasjen, både eksisterende areal og tilbygg/påbygg. Marker tydelig hva som er tilbygg/påbygg.
 
Fasadetegninger
Fasadetegning skal vise:
 • Hele bygget, en tegning av hver fasade, påført hvilken himmelretning fasaden vender seg mot (nord, sør, øst eller vest).
 • Byggets arkitektoniske utseende og materialvalg.
 • Terrenglinjer som viser eksisterende og framtidig planert terreng. Terrenglinjene skal ha høydeangivelse (meter over havet) og vises frem til skjæringspunktet mellom eksisterende og fremtidig planert terreng. Tegn eksisterende terreng med heltrukken strek og det framtidige med stiplet strek. Der tiltaket eller terrengendringer ligger nær eiendomsgrensen skal du også vise eiendomsgrensen.
 
Snitt skal vise:
 • Innvendige høyder; fri høyde i hver etasje. 
 • Utvendige høyder; møne- og gesimshøyde, inklusiv taktekking. Disse høydene skal måles fra gjennomsnittshøyden for ferdig planert terreng. 
 • Byggets høydeplassering i meter over havet (kotehøyde) angis for overkant av gulv. 
 • Terrenglinjer, på samme måte som beskrevet for fasadetegningene.
 • Yttervegger og tak med riktig tykkelse.
 • Takvinkel med angitt grad.
 
Tilleggsdokumentasjon
Det kan være hensiktsmessig eller nødvendig med tilleggsdokumentasjon til det aktuelle tiltaket. Dette kan være:
 • Terrengprofiltegning: Hvis tiltakets høydeplassering i forhold til omkringliggende bebyggelse, naboeiendom og vei ikke vises godt nok på fasade- eller snitt-tegningen. 
 • Perspektivtegning: Kan ikke erstatte fasadetegningene, men kan i noen saker være et godt supplement for å illustrere hvordan tiltaket vil bli seende ut i omgivelsene.
 • Fotodokumentasjon: Nyttig dersom det søkes om rivning. Foto kan også være fint supplement til fasadetegninger av eksisterende situasjon.
 • Reviderte tegninger: Nye tegninger må sendes til kommunen dersom tiltaket endres etter tillatelse er gitt. Hvis endringene er omfattende, må kommunen behandle søknaden på nytt, dermed må det også nabovarsels på nytt. Bruk byggeblankett 5168, Søknad om endring av gitt tillatelse, med tilhørende vedlegg.