Sykehjemmet

Består av 16 plasser fordelt på langtidsopphold, korttidsopphold og avlastning.  

Langtidsopphold

 • Sykehjem gir helsefaglig pleie, omsorg og behandling til pasienter som ikke lenger kan motta tilsvarende tilbud i eget hjem.
 • En person kan tildeles langtidsopphold i sykehjem når andre, alternative tjenester er vurdert og/eller prøvd prøv ut, og personen er varig ute av stand til å ta vare på seg selv og ikke lenger kan mestre dagliglivets gjøremål på grunn av mentalt eller fysisk funksjonstap.
 • Langtidsbeboere i sykehjem skal få ivaretatt sitt behov for pleie, medisinsk oppfølging og behandling, samt individuelt tilpassede aktiviteter
 • Betaling for langtidsopphold følger de til enhver tid gjeldende betalingssatser og reguleres av Forskrift om egenbetaling for kommunal helse og omsorgstjenester.

Tidsbegrenset plass

 • Du kan søke om korttidsopphold på sykehjem hvis du for eksempel trenger opptrening etter sykdom eller nærmere utredning.
 • Korttidsopphold er et målrettet og tidsavgrenset opphold i sykehjem
 • Kommunen kan kreve vederlag av beboeren (døgnpris). Vederlaget er fastsatt i statlig forskrift.        

Avlastning

 • Formål med avlastning er å ivareta pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver, forebygge utmatting hos omsorgsyter (-e) og gi omsorgsyter (-e) regelmessig fritid og ferie. Det kan i gitte tilfeller gis avlastning som et rullerende opphold.
 • Kommunen kan ikke kreve vederlag for avlastningsopphold.

Saksbehandling

 • Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke , eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt .

 • Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk for å foreta en kartlegging som grunnlag for hvorvidt tjenester skal tildeles eller ikke. Deretter fattes det et vedtak med begrunnelse.
 • Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Dersom søknaden ikke er ferdig saksbehandlet innen 4 uker, skal du motta et foreløpig svar fra kommunen. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Har du søkt helse- og omsorgstjenester fra kommunen, kan du klage på avgjørelsen (etter pasient- og brukerrettighetsloven):

 • Frist for å klage er fire uker fra du mottok vedtaket.
 • I klagen beskriver du hvilket forhold du klager på og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
 • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer.
 • Dersom vedtaket ikke blir endret i den instansen som har fattet vedtaket, sendes saken videre til eget klageorgan i kommunen. Ved opprettholdelse av opprinnelig vedtak, sendes saken for endelig beslutning hos Fylkesmannen. Du vil i så fall få kopi av kommunens behandling av din klage og deretter svar fra Fylkesmannen.

Du kan også klage på selve utførelsen av helsetjenester du mottar:

 • Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.
 • Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Fylkesmannen.