Retningslinjer kulturtilskudd

Kommunen gir støtte til lag og foreninger, institusjoner som driver kulturarbeid i Aremark kommune. Ved fordeling av slik støtte skal organisasjoner som gir tilbud til barn og unge prioriteres.

I den utstrekning det stilles midler til rådighet kan Aremark kommune tilby følgende støtteordning:

Drifts- og aktivitetsstøtte:

  • Drifts- og aktivitetsstøtte kan gis til åpne foreninger og organisasjoner, institusjoner som driver fast virksomhet i kommunen. Støtte gis bare til hovedlag eller hovedorganisasjon innen kommunen. Opplysninger om medlemmer og aktiviteter som utøves i undergrupper må derfor tas med hovedlagets/organisasjonens søknad. 
  • Kulturutvalget kan gi støtte til de organisasjoner og institusjoner som har kultur som hovedmålsetting. De som gir tilbud til barn og unge skal prioriteres.
  • Barne- og ungdomsorganisasjoner gis støtte uten krav om kultur som hovedmålsetting. 
  • Alle søkere som fyller kravene for tilskudd kan få driftsstøtte. Laveste driftsstøtte er for tiden på kr 1.000,-. 
  • NB ! Som vedlegg skal medfølge årsmelding og regnskap for sist avlagte drifts- og regnskapsår. Opplysninger om nye aktiviteter/ investeringer med kostnadsberegninger, vil være grunnleggende for tildelinger.

Kriterier kulturtilskudd

  1. Organisasjoner og tiltak som retter seg mot barn, ungdom skal prioriteres 
  2. Foreningens aktive medlemstall og virksomhetens omfang er med i vurderingen om stønadens størrelse. 
  3. Lag og foreninger som driver målrettet aktivitet for funksjonshemmede får økt drifts- og aktivitetsstøtte. 
  4. Foreninger som er av særlig betydning for bredden og mangfoldet i kulturlivet i Aremark. Dette gjelder foreninger/institusjoner som i særlig grad konsentrerer sin virksomhet om utadrettet kulturformidling. 
  5. Arrangementer og/eller aktiviteter som tar sikte på økonomisk vinning gir ikke grunnlag for støtte

Viktig informasjon:

Søknader som kommer inn etter fristens utløp, vil bare i særskilte tilfeller bli behandlet.

Retningslinjer kulturpris

1. Aremark kommunes kulturpris har som formål å stimulere til kulturarbeidet (utvidet kulturbegrep) og gjennom prisen vise at det offentlige anerkjenner og setter pris på det frivillige kulturarbeidet som utføres.

2. Kulturprisen deles ut til enkeltpersoner eller grupper med tilknytning til Aremark kommune. Lag, foreninger eller institusjoner i Aremark kan også tildeles prisen.

3. Kulturprisen er fastsatt til 5 000 kroner og deles ut annethvert år. Kronebeløpet vurderes av Levekårsutvalget (tidligere Oppvekst- og kulturutvalget) hvert fjerde år. Enkeltpersoner, lag og foreninger kan sende inn skriftlige og begrunnede forslag på kandidat innen 1. april. Dette skal kunngjøres i lokalpressen og på Aremark kommunes hjemmeside innen 1. februar samme år.

4. Levekårsutvalget (tidligere Oppvekst- og kulturutvalget) vurderer kandidatene og tildeler prisen.

5. Ordføreren foretar selve utdelingen av prisen med diplom under et passende arrangement.

6. Opplysninger om kandidatene behandles fortrolig.

Kulturprisen ble delt ut i 2019 til Henriette Jæger og Øivind Strand. Neste utdeling blir i 2021.