Hva skal i avfallsbeholder for restavfall

Restavfall er det som blir igjen når du har sortert ut alt som kan gjenvinnes til nye ting. Restavfall består ofte av materiale som vanskelig lar seg skille fra hverandre. Restavfall kastes i poser som legges i beholder for restavfall. Organisk/matavfall skal pakkes i egne grønne poser og kastes i samme beholder. Mindre mengde plast kan også kastes i denne beholderen med mindre det ikke kan kildesorteres og leveres miljøstasjon.

Trenger du flere grønne poser? Knyt fast en av de siste posene på avfallsbeholderen din. Da ser sjåføren at du trenger påfyll og legger igjen en rull til deg, når han/hun er ute på tømmerunden sin. 

Hva skal i papp / papirbeholder

Det er bare ren papp, papir og drikkekartonger som skal i denne beholderen. Ikke sammensatt emballasje med plast, aluminium eller at det består av flere typer emballasjematerialer. Drikkekartong er emballasje for drikke og flytende matvarer. Drikkekartonger har inneholdt for eksempel melk, drikkeyoghurt, kefir, juice, vin, bønner, hakkede tomater, sauser og puddinger. Det finnes også drikkekartonger for flytende vaske- og skyllemidler.

Husk å rengjør kartongene før de legges i beholderen.

Hva gjør man med annet avfall fra bolig og hytteeiendommer tilknyttet Aremark kommune

Alt annet avfall skal leveres til godkjent mottak for den spesifikke avfallstypen man ønsker å levere.

Eksempel på godkjent mottak:

Rokke avfallsanlegg. Adresse: Nordbyveien 507 1763 Halden kommune Tlf: 69 19 33 15

Kopla renovasjonsplass. Adresse: Strømfossveien 135 1890 Rakkestad Tlf: 69 22 55 00

Tømming

Renovatør: NordRen AS

Alle avfallsbeholderen for restavfall blir tømt hver 14. dag: Papp og papir beholdere vil bli tømt hver 4 uke. Avfallsbeholder skal ikke plasseres lengre unna enn 5 meter fra kjørbar vei.

Last ned appen "Min Renovasjon" og få varsel når det er tømming hos deg neste gang. 

 Appen kan lastes ned gratis fra Google play (Android) eller AppStore (iPhone).

 

Ruter

Rute 1 - mandager
Starter nord for Stensbrua, en tur inn Torpedalsveien til kommunegrensa mot Halden, og opp til sentrum, til og med Joker.

Rute 2 - tirsdager
Fra Fjell Bru mot Bjørkebekk, innom grensen før de kjører mot sentrum, her kjører de også innom Lilleby og Lillebyåsen.

Rute 3 - onsdager 
Starter ved den gamle presteboligen opp langs med Aremarkveien til kommunegrensa mot Marker (inklusive Bøensætre), så over mot kommunegrensa mot Rakkestad, så ned Vestsia fra Strømsfoss til Skodsberg.

Rute 4 – torsdager
Fra Aremarkveien 2372 (like etter Bergslund) nordover før de kjører inn Østkroken.

Rute 5 – fredager
Sentrum, fra bankbygget, rådhuset, til og med Bergslund, Fossdal, skolen, sykehjemmet med Fossbykollen og så Fossbyåsen.

Faller tømmedagen på en helligdag blir den flyttet.

 

Krav til tømmepunkt

All tilgang til tømmepunkt skal utformes utfra trafikksikkerhetshensyn og arbeidsforhold til renovatørene. Dette betyr at beholdere som trilles fram for tømming må plasseres uten hindring og med mest mulig flat vei. 

Rygging av renovasjonsbil i forbindelse med tømming vil ikke bli akseptert.  Kjøring inne i boområder må også begrenses mest mulig.

Alle innsamlingspunkt må ha universell utforming og være i henhold til gjeldene TEK. 

Frem til tømmepunktet skal det være kjørbar vei. Som kjørbar vei regnes i dette tilfellet vei som er fremkommelig og har bredde og styrke til å tåle renovasjonskjøretøy. Langs veien må det ikke være greiner eller annet som hindrer kjøring. Veien må ha en fri høyde på minst 4,5 m. 

Dersom gjennomkjøring ikke er mulig, skal det etableres snumulighet i form av vendehammer eller snuplass i tråd med krav til kjøring med lastebil. Veien skal ha kurvatur og stigningsforhold for å kunne betjene renovasjonsbil. Ved tvist om en vei er kjørbar etter ovenstående, er det kommunens syn som er avgjørende. 

Alle kjøreområder må være dimensjonert til å tåle 32 tonn (Bk.10). Sjåfør avgjør til enhver tid om en vei er sikkerhetsmessig forsvarlig å kjøre. 

Vinterstid skal adkomsten til oppsamlingsenheten være ryddet for snø, om nødvendig være strødd etc. slik at renovatørene får utført tømmingen. Kommunen har ikke ansvar for vedlikehold og/eller skader på privat vei og plass, med mindre det kan påvises uaktsomhet. Anleggseier tar hånd om all nødvendig godkjenning av anleggene og fremtidig vedlikehold av det.

Evt. endringer av kommunens innsamlingssystem kan medføre behov for endret plassering av oppsamlingsenhetene. Abonnenten plikter derfor til enhver tid å følge kommunens anvisning mht. plassering.

Hjemmekompostering

Aremark kommunen kan tilby komposteringsdunker til privat bruk. Denne må kjøpes av abonnenten.

Komposteringsdunken kommunen tilbyr for tiden heter Biolan.

Strø kan hentes gratis hos kommunen, maks ti sekker i året.

Krav til kompostering

All hjemmekompostering skal foregå på en hygienisk tilfredsstillende måte, som ikke tiltrekker seg skadedyr, gir sigevann, vondt lukt eller er til sjenanse for andre.

Abonnenten må ha egnet areal til bruk av ferdig kompost på egen eiendom.

All kompostering skal skje kontinuerlig gjennom hele året.

Alle abonnenter som skal drive med hjemmekompostering er pliktet å sette seg inn i hvordan dette skal utføres.

Krav til plassering av komposteringsdunker.

Kompostbeholderen skal plasseres på egen eiendom, minimum 10 meter fra bolighus eller uteplass til annen eiendom. Kravet kan kun fravikes ved skriftlig avtale mellom berørte parter.

Kompostbeholderen må plasseres i god avstand fra husvegg grunnet mulig selvantenning.

Å ta i bruk komposteringsdunken hjemme gir ikke reduksjon i renovasjonsgebyret.

Ta kontakt med kommunen dersom du er interessert i dette tilbudet.

Hva kan leveres til miljøstasjonen

Miljøstasjonen er plassert på egen plass ved siden av Joker butikken i sentrum.

Det kan leveres ren papp, papir og drikkekartonger. Ikke sammensatt emballasje med plast, aluminium eller at det består av flere typer emballasjematerialer.

Drikkekartong er emballasje for drikke og flytende matvarer. Drikkekartonger har inneholdt for eksempel melk, drikkeyoghurt, kefir, juice, vin, bønner, hakkede tomater, sauser og puddinger. Det finnes også drikkekartonger for flytende vaske- og skyllemidler.

Det kan leveres glassemballasje og metallemballasje. Ikke drikkeglass, krystall, lyspærer, ildfaste former, speil og vindusglass. Glass brukt til farmasøytisk og kjemiske formål skal heller ikke i innsamlingen, men leveres til godkjent mottak.

Metallemballasje er emballasje som er laget av metall og som har inneholdt mat og drikke. Ikke stekepanner, kjeler, griller, hageredskap eller andre metallgjenstander. 

Plastemballasje er poser, begre, bokser, flasker eller folier som kan ha inneholde for eksempel sjampo, ost, rømme, vaskemidler og grønnsaker. Plasten skal være tom, ren og tørr. Plastprodukter som leker, hagemøbler, bøtter, hageslanger, badebasseng, kjøkkenredskaper, vednett og Isopor®(EPS) skal leveres på godkjent mottak. Plastemballasje som er brukt til farlige stoffer og som har produkt rester, skal behandles som farlig avfall og leveres på egne mottak.

 

Næringsdrivende skal ikke lever næringsavfall på miljøstasjonen. Næringsdrivende må selv sørge for å bringe næringsavfall godkjent behandlingsanlegg.

Fellesløsninger

I Aremark har vi kildesortering av husholdningsavfall. Hver boenhet har i utgangspunktet to avfallsbeholdere. Den ene benyttes til papp og papir, og den andre til restavfall.

En boenhet krever 240 liter oppsamlingsvolum for restavfall og matavfall med tømming hver 14.dag og 240 liter for papp/papir med tømming hver 4.uke. De flest boliger i Aremark har derfor to avfallsbeholdere. 

Ved etablering av fellesløsninger kan denne volumberegningen legges til grunn.

Det må være godkjent søknad etter plan- og bygningsloven samt inngått grunneieravtaler. Bilene har midtmontert kran og renovasjonsbilen må derfor stå inntil beholderne Se også generelle krav til tømmepunkt. Parkeringsplasser og andre installasjoner må derfor utformes slik at disse kravene kan imøtekommes. 

Kommunen kan tilby flere typer fellesløsninger og praksis i dag er at kommunen stiller følgende utstyr til disposisjon: 

  • 240L beholdere
  • 660L beholdere
  • 8 m3 og 10 m3 overflatekontainere i stål.

Om fritak fra kommunale gebyr renovasjon

Gebyrer blir innkrevd uavhengig av om boligen er bebodd eller ikke. Det kan søkes fritak for boliger som er ubeboelige. 20.06.2019 vedtok kommunestyret noen prinsipper for fritak fra kommunale gebyr.


1. For å kunne få fritak fra feiing- og tilsynsgebyr må hjemmelshaver dokumentere at piperøret(ene) er koblet fra. Slik dokumentasjon må inneholde bilder.


2. For å kunne få fritak fra vann- og avløpsgebyrer må hjemmelshaver dokumentere at godkjent rørlegger har plombert vanninntaket.


3. For å kunne få fritak fra renovasjonsgebyr må hjemmelshaver få innfridd fritak fra feiing- og tilsynsgebyr, og fritak fra vann- og avløpsgebyr.


4. Fritak gis for maksimalt 3 år av gangen. Når de 3 årene er gått, må eier selv sørge for å søke på nytt dersom det er et ønske om fritak for ytterligere en periode.

Abonnentens plikter

At plassering tilfredsstiller kravene til kjørbar vei, og at bruk av oppsamlingsenheten skjer i samsvar med gjeldene regler.

Nødvendig renhold og vedlikehold av oppsamlingsenheter og hentested.

Melde eventuelle endringer i abonnementsforholdet omgående til kommunen 

Å unngå skader på oppsamlingsenhetene på grunn av feilaktig bruk, hærverk eller lignende. 

Å holde seg orientert om midlertidige endringer i hentedager.

Å kildesortere avfallet i henhold til kommunens anvisning. 

Er selv ansvarlig for at avfall han vil holde konfidensielt er makulert.

Kommunens plikter

Kommunen plikter å informere abonnentene om den til enhver tid gjeldende renovasjonsordningen. 

Renovatørene er bare pliktig til å ta med avfall som er lagt i godkjent oppsamlingsenhet som ikke er fylt mer enn at lokket kan lukkes helt igjen, og hvor abonnenten ellers har oppfylt de krav han/hun er pålagt. 

Innsamling og tømming skal foregå slik at det medfører minst mulig ulempe mht. støv, støy, lukt og lignende. 

Under transport skal avfallet være sikret slik at ikke noe faller av eller tilsøler veier eller plasser. Eventuelt søl fra tømmingen skal fjernes av renovatør. 

Avfallet skal hentes etter gjeldende tømmerutiner som fastsettes av kommunen. 

Ved endring i tømmerutiner og andre forhold i kommunal avfallsordning som er av vesentlig betydning, skal abonnenten varsles i god tid og på en hensiktsmessig måte.