Kommunestyret har vedtatt innføring av eiendomsskatt for boliger, hytter og tomter; samt næringseiendommer fra 2013. I den forbindelse skal alle eiendommer takseres. Formannskapet har oppnevnt et takstutvalg som skal foreta denne taksering. 

Kommunens skattetakstnemnd og overtakstnemnd (klagenemnd) har vedtatt retningslinjer for takseringsarbeidet.

Om takseringen
Skattetaksten er verdien som eiendommen fastsettes til. Utgangspunktet for skattetakst er den antatte omsetningsverdien på takseringstidspunktet.

NB! Skattetaksten må IKKE forveksles med likningstakst.

Skattetaksten bygger på faktaopplysninger og skjønnsmessige vurderinger. Alle eiendommer besiktiges av to av takstutvalgets medlemmer. Det vil KUN bli foretatt en utvendig besiktigelse av boliger og hytter. Du behøver ikke være tilstede under besiktigelsen. Takstutvalgets medlemmer skal kunne legitimere seg med eget ID-kort.

Forslag til skattetakst blir behandlet og vedtatt av skattetakstnemnda. Skattesatsen fastsettes hvert år av kommunestyret og er for 2013 vedtatt med en sats på 4 promille av takstverdien.

Saksgangen
Etter avsluttet taksering vil du i slutten av februar få tilsendt et brev vedtak/eiendomsskatteseddel) fra kommunen med opplysninger om hvilken skattetakst som er fastsatt og hva du må betale i eiendomsskatt for 2013.

Eiendomsskattelisten som viser skattetaksten på alle eiendommer i kommunen, vil bli lagt ut til offentlig ettersyn i Rådhuset i treuker. 

Klage
En klage på vedtaket må begrunnes skriftlig innen fristen som vil fremgå av vedtaksbrevet. Klagen behandles av overtakstnemnda som fastsetter endelig takst.

 

Rammer og retningslinjer for taksering  i hht. lov om eiendomsskatt