Kommunen er lokal barnehagemyndighet og skal se til at barnehager drives i samsvar med regelverket etter Lov om barnehager.

Her kan du lese om kommunens rolle som barnehagemyndighet på udir.no

Barnehageloven gjelder for alle barnehageeiere, både eiere av kommunale og private barnehager.

Barnehagemyndigheten har en egen «påse-rolle» for å sikre at den enkelte barnehage drives i samsvar med gjeldende regelverk. I Aremark har vi bare en kommunal barnehage. For å kunne «påse» at barnehagen oppfyller barnehageloven, er barnehagemyndighet i jevnlig kontakt med barnehagen.

Virkemidler

Veiledning, tilsyn og godkjenning er de tre virkemidlene barnehagemyndigheten har for å sikre at barnehagetilbudet i kommunen er godt og forsvarlig. 

Barnehagemyndigheten kan gi pålegg om å rette opp ulovlige eller uforsvarlige forhold ved godkjente eller godkjenningspliktige virksomheter. Andre oppgaver barnehagemyndigheten har er behandling av søknader om dispensasjoner, tildeling av vedtak, samt øvrige myndighetsoppgaver som følger av barnehageloven med forskrifter i Barnehageloven.

Her kan du lese barnehageloven - lovdata.no

Oppgaver og plan for tilsyn

For å sikre forutsigbarhet og et godt samarbeid mellom kommunens administrasjon og barnehageeier, er det en forutsetning at kommunen har en plan for hvordan barnehagemyndighetens ansvar og oppgaver skal løses. Denne planen beskriver på overordnet nivå ansvar, oppgaver, virkemidler og fremgangsmåter i dette arbeidet.

Tilsynsplan