Kreftkoordinator

 
  • De viktigste oppgavene til en kreftkoordinator skal være å gi råd og veiledning til pasienter og pårørende, være synlig og tilgjengelig for alle kreftpasienter og deres familier og ha oversikt over relevante tilbud. I dette ligger at hun skal gi informasjon, råd og veiledning knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering og omsorg ved livets slutt.
  • Kreftkoordinatoren skal også ha oversikt over, samarbeide med pasientforeningene, frivillige og likemenn, sykehuset samt andre ikke-kommunale tilbud. Et godt samarbeid med kommunenes fastleger, hjemmesykepleien og sykehjemmene er veldig viktig for at de som er rammet av kreft skal oppleve et godt tilbud der de bor.

Demenskoordinator

  • Demenskoordinator arbeider for at personer med demens og deres pårørende skal få en bedre hverdag.
  • Om du selv eller en som står deg nær har hukommelsesproblemer eller demens kan du ta direkte kontakt.