Kan du få startlån?

Mange kommuner krever at du har prøvd å få lån i vanlig bank før de behandler startlån søknaden din. Du kan få startlån hvis du er eller har følgende:

Barnefamilie

 • Du har barn og har økonomiske utfordringer med å skaffe en egnet bolig.
 • Du har behov for å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid.
 • Du har problemer med å dekke boutgiftene, og refinansiering med startlån kan bidra til at familien din kan bli boende i boligen .

Mottar trygd/ offentlige ytelser

 • Du har lav, stabil og sikker inntekt, men får ikke tilstrekkelig lån i vanlig bank.
 • Du har høy nok inntekt til at du kan betjene et startlån i tillegg til andre nødvendige utgifter.
 • Boliglåntakere med gjelds-problemer
 • Du har boliggjeld og annen gjeld med høy rente og står i fare for å miste boligen ved tvangssalg.
 • Du klarer ikke å betjene nåværende gjeld, men kan dekke utgiftene og beholde boligen dersom lånene refinansieres med startlån.

Andre

 • Du har særlige sosiale eller helsemessige utfordringer, og mangler en egnet bolig.
 • Du har behov for å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid..
 • Startlån til kjøp eller refinansiering er nødvendig for å kunne opprettholde ditt arbeidsforhold.

 

Ungdom

Ungdom og i etableringsfasen er ikke i målgruppen.

 • Er du ungdom og mangler egenkapital, er du ikke i målgruppen for startlån.
 • Det forutsettes at du utnytter dine mulighet for å spare opp nødvendig egenkapital og søker lån i vanlig bank.

Bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter.

 • Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker. 

 

Kan du få bostøtte?

På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

Klage på vedtak og endringer

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket.

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om både startlån og bostøtte på husbanken.no. Her ligger det detaljerte beskrivelser av hvordan du skal gå fram.

Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning.