Hjemmesykepleie er den delen av kommunehelsetjenesten som driver med pleie og omsorgstjenester for personer som bor utenfor helseinstitusjon. Tjenesten er en vesentlig del av eldreomsorgen, selv om det ikke bare er eldre som mottar hjemmesykepleietjenester. Hjemmesykepleien er den helsefaglige delen av de kommunale hjelpeordninger for hjemmene.

Du har rett til bistand hvis du ikke kan ha omsorg for deg selv eller er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. Du har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemning, alder eller av andre årsaker. 

Helsetjeneste og personlig assistanse ytes til hjemmeboende personer som ikke er i stand til å ivareta dette selv etter søknad. Dine egne ressurser og det du greier selv, legges til grunn for vurdering av hjelpebehovet. Eksempel på helsetjenester i hjemmet kan være hjemmesykepleie, hjelp med medisiner, sårstell og helsefaglige observasjoner, fysioterapi, ergoterapi, psykisk helsehjelp eller habiliterings- og rehabiliteringsforløp der ulike tjenester inngår.

Helsetjeneste i hjemmet omfatter sykepleie som for eksempel medisinsk behandling igangsatt av lege. Personlig assistanse omfatter hjelp til egenomsorg og personlig stell.

Tjenesten er gratis.

Saksbehandling

 • Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke praktisk bistand / hjemmehjelp, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt. Fullmaktsskjema finner du under Skjema nederst på siden. 
 • Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk for å foreta en kartlegging for vurdering / tildeling av tjenester. Deretter fattes det et vedtak med begrunnelse.
 • Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

 • Har du søkt helse- og omsorgstjenester fra kommunen, kan du klage på avgjørelsen (etter pasient- og brukerrettighetsloven):
 • Frist for å klage er fire uker fra du mottok vedtaket.
 • I klagen beskriver du hvilket forhold du klager på og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
 • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer.
 • Dersom vedtaket ikke blir endret i den instansen som har fattet vedtaket, sendes saken videre til eget klageorgan i kommunen. Ved opprettholdelse av opprinnelig vedtak, sendes saken for endelig beslutning hos Fylkesmannen. Du vil i så fall få kopi av kommunens behandling av din klage og deretter svar fra Fylkesmannen.
 • Du kan også klage på selve utførelsen av helsetjenester du mottar:
 • Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.
 • Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Fylkesmannen.