Klage eller retting av feil

 • Klage på eiendomsskatt 

  Eier kan klage på taksten som danner grunnlag for eiendomsskatt hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt så fremt det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. 

  Klagen (begjæring om overtakst) må fremstilles skriftlig innen 6 uker fra taksten er lagt ut til offentlig ettersyn. For de fleste er dette rundt 1. mars, med frist rundt 15. april.

  Du må oppgi hvilken eiendom klagen gjelder for (oppgi gårds-/bruks-/feste-/seksjonsnummer). Klagen skal inneholde en nærmere begrunnelse for hvorfor du mener den fastsatte taksten er feil. Klagen må undertegnes. 

  I henhold til eiendomsskatteloven kan overtakst resultere i lik, høyere eller lavere takst enn den taksten som opprinnelig var fastsatt. 

  Du kan lese mer om regler for klage i eiendomsskatteloven §§ 19-23.

  Klagen sendes skriftlig til:

  • post@aremark.kommune.no, eller
  • Aremark kommune, Rådhuset, Aremarkveien 2276, 1798 Aremark.
 • Retting av feil

  Hvis det er registrert feil areal på eiendommen din, må du sende inn informasjon om riktig areal. Eiendomsskattekontoret kan rette feil i matrikkelen og beregne nytt skattegrunnlag.

  Du kan sende henvendelsen skriftlig til:

Taksering av eiendommer

 • Hvorfor omtakserer vi?

  Eiendomsskatteloven sier at kommunene skal taksere alle eiendommer hvert tiende år. Aremark kommune gjennomfører ny taksering i løpet av 2022/2023 i henhold til reglene i Lov om eiendomsskatt. Alle eiendommer i kommunen vil da bli takserte på nytt. De nye takstene vil danne grunnlag for utregning av eiendomsskatt for 2023.

 • Kan jeg nekte besiktiger å gå på mitt private område?

  I følge eiendomsskatteloven §31 har du en plikt til å medvirke til å gi opplysninger og til å medvirke så besiktiger kan få gjort jobben sin. Besiktiger har også rett til å ta bilde av eiendommen til bruk i takseringen (§31,5), og for at besiktiger skal få gjort denne jobben må han ha tilgang til eiendommen. 

 • Hvilken betydning har sonefaktoren?

  Sonefaktoren brukes for å justere prisforskjellen mellom forskjellige områder i kommunen. To identiske hus ville ellers kommet ut med lik takst selv om de ligger på helt forskjellige plasser i kommunen.

 • Naboen har lavere takst enn meg, men han/hun har jo et større hus?

  Det er ikke bare størrelsen på huset som har betydning for taksten. Både etasjefaktor, byggeår og standard på boligen er avgjørende for den endelige taksten. Det har blitt gjort en skjønnsmessig vurdering av markedsverdien av huset ditt. Derfor kan mange andre faktorer enn areal spille inn på verdien. 

Skattesatser - Bunnfradrag - Fritak

Det er kommunestyret som avgjør hva du må betale i eiendomsskatt. Kommunestyret gjør dette i forbindelse med den årlige budsjettprosessen.

 • Skattesats

  Med hjemmel i Eiendomsskatteloven § 13 fastsettes skattesatsen for 2023 til 3 promille.

 • Fritak

  Kommunestyret har vedtatt at eiendommer som har historisk verdi og lag/foreninger kan fritas for eiendomsskatt. Lag/foreninger og de som mener å sitte på kulturhistoriske eiendommer kan søke fritak innen fristen som gjelder for klage.

  Hvis du allerede har fritak for eiendomsskatt, behøver du ikke å søke på nytt.

 • Reduksjonsfaktor

  Grunnlaget for eiendomsskatt for boliger og fritidsboliger ble for 2020 redusert med en obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 %. Dette er videreført i 2023.

Eierforhold

 • Jeg har festet tomt, hvorfor skal ikke grunneier betale eiendomsskatten?

  Som fester påtar du deg alle rettigheter og alt ansvar som grunneier til vanlig sitter med, også eiendomsskatten. Festeloven ble endret i 2004 og 2006, og det er nå slik at en som fester har rett til å forlenge festekontrakten på ubestemt tid. Det anses derfor som festeren har råderett over tomta, og festeren får da eiendomsskatten.

 • Jeg eier ikke hytta, men grunnen er min. Skal jeg betale eiendomsskatt?

  Dette er en privatrettslig avtale mellom deg og hytteeieren. Det er den som står som offisiell eier i matrikkelen som er ansvarlig for eiendomsskatten. Den eneste måten å få eiendomsskatten over på hytteeier på, er ved å tinglyse hjemmelsovergang på eiendommen. Dere kan også skille ut en festet tomt eller punktfeste. Først når dette foreligger vil eiendomsskatten bli flyttet til riktig eier.

 • Jeg har solgt eiendommen, eller eier ikke eiendommen jeg har fått takst på?

  Har du solgt eiendommen din er det først den dagen eiendommen tinglyses over på nye eier, at vi kan gjøre et eierskifte i våre systemer. Det er eieren av eiendommen som til enhver tid er ansvarlig for betaling av kommunale gebyrer og eiendomsskatt ved forfall. Eiendomsskatt faktureres til den som står som tinglyst eier av eiendommen på faktureringstidspunktet. Kommunale gebyrer og eiendomsskatt må fordeles mellom selger og kjøper. Dette gjør ikke Aremark kommune.