Om brann- og feiervesenet

  • Brann- og feiervesenet skal sørge for behovsprøvd feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Feieren vil vurdere tilstanden av fyringsanlegget, og setter en hyppighet for feiing og tilsyn.
  • Tjenesten gjelder både fritidsbolig og helårsboliger. Eiere av helårsbolig eller fritidsbolig med pipe/ildsted vil automatisk bli kontaktet. 
  • Er du ikke fornøyd med de tjenestene feiervesenet utfører, ta kontakt med kommunen. Klageinstans for vedtak som er truffet av brannsjefen, er kommunens egen klagenemnd.

Feiing

Feiing skal ikke utføres sjeldnere enn hvert fjerde år. Avgift kreves inn flatt. Dette betyr at kostnaden belastes med lik sum pr år. Alle priser inkluderer nødvendig kjøring og materiell. Avgift blir innkrevd sammen med øvrige kommunale avgifter gjennom kommunen.

Faglig utførelse

Varsling av feiing og tilsyn skal skje i god tid. For fritidsboliger kreves lengre varslingstid enn for boliger. Feiervesenet vurderer til enhver tid hva som er mest hensiktsmessig. Eier av bolig / fritidsbolig skal sørge for at feier har tilfredsstillende og typegodkjent adkomst på taket. Eier plikter også ha tilgjengelig typegodkjent stige tilgjengelig på bakken. Feier medbringer egen stige for bruk hvor dette er mest hensiktsmessig.

Hjemmel

Brann- og eksplosjonsvernloven, med tilhørende Forskrift om brannforebygging av 01.01.2016, Kap 4, pålegger kommunene å organisere brannforebyggende arbeid.

Økonomi

Feiing og tilsyn er en lovpålagt oppgave som skal være selvfinansiert med feiegebyr. Kommunen kan derfor ikke kreve høyere avgift enn hva driften av tjenesten faktisk koster. Det kan dokumenteres at administrasjon og utførelse av tjenesten for fritidsboliger er mer ressurskrevende, og det legges derfor opp til noe høyere avgift for fritidsboliger.