En dispensasjon er et unntak fra plan eller fra en eller flere bestemmelser i loven. Dersom et tiltak er i strid med gjeldende plan eller lov kan det søkes om dispensasjon fra disse forhold. Kommunen kan gi dispensasjon dersom vilkårene i plan og bygningsloven §19-2 er oppfylt. 

Hva kan det gis dispensasjon fra?
Det kan dispenseres fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av plan- og bygningsloven og fra arealplaner, lokale vedtekter og forskrifter. 

Det kan ikke gis dispensasjons fra saksbehandlingsregler. Det bør i utgangspunktet ikke dispenseres fra enkelte regler i Byggeteknisk forskrift (TEK 17).

Når kan dispensasjon gis?
Kommunen må vurdere om vilkårene for å kunne gi dispensasjon er oppfylt. Vilkårene er todelt, og begge må være oppfylt:
  1. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, hensynene i lovens formålsbestemmelse eller nasjonale eller regionale interesser, blir vesentlig tilsidesatt.
  2. Fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene.

Vesentlig tilsidesettelse?
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, hensynene i lovens formålsbestemmelse eller nasjonale eller regionale interesser blir vesentlig tilsidesatt.

Kommunen må vurdere hvilke konkrete hensyn som ligger bak planen eller reguleringsformålet det søkes om dispensasjon fra, og hvilke nasjonale eller regionale som gjør seg gjeldende i saken. Dersom dispensasjonen berører saksområder til fylkeskommune eller andre statlige myndigheter skal saken sendes på høring (for eksempel hvis tiltaket berører LNF-område eller kulturmiljø).

Lovens formålsbestemmelse er plan- og bygningslovens formålsbestemmelse § 1-1. Hensynene bak pbl. § 3-1 skal også vurderes, da denne supplerer § 1-1. Paragraf 3-1 angir de viktigste hensynene som skal ivaretas ved planlegging etter loven.

Klart større fordeler?
Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Fordelene ved en dispensasjon skal primært knyttes til de offentlige hensyn som planen skal ivareta og de formål og hensyn som plan- og bygningsloven fastsetter. Begrepet «klart større» betyr at det må foreligge en kvalifisert overvekt av fordeler. Et fravær av konkrete ulemper gir ikke grunnlag for dispensasjon.

Fordeler ved dispensasjon er fordeler for allmenne interesser, ikke personlige og økonomiske fordeler for søker. Det er i første rekke forhold knyttet til areal- og ressursutnytting som vil være relevante momenter i dispensasjonsvurderingen. Konkrete fordeler som kan tale for dispensasjon er tiltak som tilkobling til offentlig vann- og avløp eller annen vesentlig miljømessig forbedring. Dette kan være at byggverk i naturområde samles på eiendommen, at bebyggelse flyttes til mindre konfliktfulle steder eller at den tilpasses landskapet slik at bebyggelsen blir mindre eksponert.

Slik søker du om dispensasjon
Dersom tiltaket du ønsker å gjennomføre er betinget av dispensasjon må det søkes særskilt om dette. Du kan velge om du vil søke dispensasjon isolert sett, for senere å søke om byggetillatelsen – eller søke om begge deler samtidig.  Søknad om dispensasjon fremsettes skriftlig med relevante vedlegg. I søknaden må tiltakshaver eller ansvarlig søker fremlegge grunnlaget som viser til at vilkårene for å gi dispensasjon er oppfylt. Dispensasjoner skal nabovarsels og begrunnelsen for søknad om dispensasjon skal vedlegges varselet.

Søknaden skal inneholde
Søknaden om dispensasjon skal beskrive tiltaket og hva det søkes dispensasjon fra. Det skal redegjøres for hvilke grunner som taler for dispensasjon. I tillegg skal disse dokumentene vedlegges:
  • Opplysninger gitt i nabovarsel 
  • Kvittering for nabovarsel 
  • Situasjonsplan 
  • Eventuelt byggesøknad med alle nødvendige vedlegg
  • Relevante plan, snitt – og fasadetegninger 
  • Eventuelt andre relevante tilleggsdokumenter (for eksempel grunneiersamtykke, foto, VA-kart)

Saksbehandlingstid
Søknad om dispensasjon skal avgjøres innen 12 uker. Fristen gjelder fra søknad er mottatt til vedtak er sendt. Fristen kan forlenges med den tid som medgår til feilretting eller supplering av opplysninger.
Fristen løper ikke i den tiden søknaden ligger til uttalelse hos statlige og regionale myndigheter, jf. plan- og bygningsloven § 19-1. Det tar normalt 4 uker fra kommunen har bedt om uttalelse til uttalelsen blir mottatt.

Gebyr
gebyrregulativet kan du sjekke priser for behandling av dispensasjonssøknader. Gebyret tilkommer for innvilget eller avslått søknad om dispensasjon.