I Aremark er det for tiden (pr 04.03.24) tre prosjekter som kommunen er informert om. Eventuelle andre nye prosjekter vil bli lagt ut på denne siden når kommunen blir informert om slike.

     Vindkraft i Blankefjell/Ankerfjella: Presentasjon- Eidsiva

 

 


Slik er den kommunale vindkraftprosessen

Det er krav om områderegulering etter plan- og bygningsloven for konsesjonspliktige vindkraftanlegg på land i Norge. Videre er det et krav om at NVE ikke kan gi konsesjon til vindkraftanlegg på land før kommunen har avklart tiltaket etter plan- og bygningsloven (m.a.o. fattet et planvedtak, primært i form av en områderegulering).

Dette vil si at kommunen må gjennomføre en områdereguleringsprosess etter plan- og bygningsloven. Ved et positivt vedtak i kommunen vil NVE kunne igangsette sin konsesjonsbehandling da vindkraftverk på land må ha konsesjon etter energiloven. Anlegg som består av inntil fem vindturbiner og har samlet installert effekt under 1 MW er fritatt fra konsesjonsplikten. NVE har plikt til å behandle meldinger og søknader om nye vindkraftverk på land. De har ingen hjemmel til å avslutte en sak før vi fatter et positivt eller negativt konsesjonsvedtak.

Slik er prosessen for behandling av planinitiativ etter plan og bygningsloven

Planinitiativ vil følge en avklart prosess for reguleringsplansaker i henhold til plan- og bygningsloven. Det er verdt å merke seg allerede her, at selv om man følger prosessen for en reguleringsplan, så er det altså en områderegulering det søkes om når det kommer til vindkraftverk. I en områderegulering er det ikke fult så sterke krav til utforming, plankrav osv, som i en detaljregulering. 

Som man kan se av illustrasjonen under, så vil reguleringsprosessen følge et helt eget spor. Vi er pr. april 2024, kommet dit at vi har fått innlevert planinitiativene og formannskapet har sagt ja til at administrasjonen kan ha oppstartsmøte med tiltakshaverne.

Bilde av planprosses vindkraft

 

  

Du kan lese mer her om vindkraft i Norge her: NVE - Vindkraft

Du kan lese regional plan vindkraftverk i Østfold her: Regional plan for vindkraft i Østfold

Du kan lese samfunnsplan og arealplan for Aremark her: Planer - Aremark kommune

 

Spørsmål og svar vedrørende vindkraft i Aremark publiseres her: Spørsmål og svar vedrørende vindkraft i Aremark

Du kan sende inn spørsmål vedrørende vindkraft i Aremark i tekstfeltet under. NB! Spørsmål til denne siden journalføres ikke i kommunens sak- og arkivsystem.

Vi gjør oppmerksom på vårt redaktøransvar. Spørsmål som ikke er relevant for saken vil ikke bli publisert eller besvart. Generelle meningsytringer blir ikke publisert. Siden er ment for avklarende spørsmål vedrørende vindkraftprosjekter i Aremark.