Reglement: 

Navn, formål og myndighetsområde:

 • Organets navn er Aremark Ungdomsråd (ARUNG)
 • Formålet er å gi ungdom i Aremark mulighet til medbestemmelse i kommunale saker og trening i medvirkning gjennom demokratiske kanaler, samt å øke ungdommens samfunnsengasjement.
 • ARUNG er et høringsorgan for kommunen i de saker som berører unge. De skal tale ungdommens sak i kommunen og fremme Aremarks kulturliv blant unge. Har en egen sum å råde over.

Sammensetning:

 • ARUNG består av representanter i alderen fra 13 år og oppover.
 • Det skal velges en leder.
 • Valgperioden settes til minimum 2 år.

Møtene i ARUNG

 • Avholder arbeidsmøter ved behov.
 • Avholder «politiske» møter minimum 2 ganger i året, hvor ordfører deltar. 
 • Alle vedtak gjøres med simpelt flertall, ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
 • Skolens Elevråd kan fremme forslag til saker som bør behandles i møtet. Møteprotokoll fra Elevråd oversendes Arung.
 • Ordfører/Rådmann og Ungdomsklubbleder har møte- og talerett.
 • Sekretær er møteleder i samarbeid med leder i ARUNG.
 • Protokoll fra møtene sendes rådets medlemmer og formannskap.
 • Reglementet kan endres av ARUNG.

Oppdatert 30.1.2020