Kreftkoordinator

 
  • De viktigste oppgavene til en kreftkoordinator skal være å gi råd og veiledning til pasienter og pårørende, være synlig og tilgjengelig for alle kreftpasienter og deres familier og ha oversikt over relevante tilbud. I dette ligger at hun skal gi informasjon, råd og veiledning knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering og omsorg ved livets slutt.
  • Kreftkoordinatoren skal også ha oversikt over, samarbeide med pasientforeningene, frivillige og likemenn, sykehuset samt andre ikke-kommunale tilbud. Et godt samarbeid med kommunenes fastleger, hjemmesykepleien og sykehjemmene er veldig viktig for at de som er rammet av kreft skal oppleve et godt tilbud der de bor.

Demenskoordinator

  • Demenskoordinator arbeider for at personer med demens og deres pårørende skal få en bedre hverdag.
  • Om du selv eller en som står deg nær har hukommelsesproblemer eller demens kan du ta direkte kontakt.

– Jeg skal bistå fastleger og sykehjemsleger med å utrede eller utelukke demens. Jeg skal være en samarbeidspartner for kommunens omsorgsboliger og hjemmesykepleien som ofte er de som oppdager at noen er i ferd med å utvikle demens. Jeg tilbyr også veiledning av pårørende og syke, sier demenskoordinator Benedicte Bakstad.

Alle kan ta kontakt.

– Alle som lurer på noe om demens kan ta kontakt med meg. Det kan være pårørende, den som selv er i en tidlig fase av sykdommen, eller en bekymret nabo. Dette skal være et lavterskeltilbud, sier Benedicte Bakstad.

Tilbud til hjemmeboende med demens

Ta kontakt med avdelingsleder på Fosbykollen sykehjem, Heidi Sommerseth for informasjon.
Tlf: 41 55 47 05
 
Dagaktivitetsbrosjyre for hjemmeboende med demens finner du under dokumenter.