Søknadsskjemaet sendes automatisk til politi og brannvesen. Ved behov for kontakt med AMK er det politiet som formidler denne kontakten.

I skjemaet skal søker blant annet fylle ut informasjon om:

 • Arrangementets navn og formål
 • Arrangementets omfang: tidspunkt, varighet, publikum og aktører
 • Ansvarlig arrangør og roller til samarbeidspartnere
 • Kart over arrangementsstedet med installasjoner
 • Beskrivelse av elektriske installasjoner
 • Beskrivelse av vakthold og sikkerhetstiltak
 • Parkering, skilt og trafikkavvikling
 • Beskrivelse av toalettforhold
 • Beskrivelse av søppelhåndtering
 • Beskrivelse av matservering, evt tillatelse fra mattilsynet
 • Beskrivelse av evt alkoholservering og skjenkeløyve
 • Beskrivelse av sanitet/Røde Kors/AMK
 • Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)

 

Søknadsfrist

Ved arrangement skal det sendes søknad til politiet og brannvesen minimum 5 uker i forkant av arrangementet,  jmfr § 11 i politiloven.   
Det kan også være påkrevet med andre søknader feks. søknad om stenging av vei, skjenketillatelse, søknad om materservering  etc.

Politiet

I henhold til politivedtekter for Halden av 28. februar 2003 §§ 4 og 27, jfr. Politiloven § 11 er det meldeplikt for den som ønsker å holde et arrangement.

Dette gjelder både på offentlig og privat sted. Dette gjelder også for midlertidig bruksendring av et privat eller offentlig lokale.  

Politiet krever at arrangøren gjør en risikovurdering av arrangementet (i søknadsskjemaet) og lager en sikkerhetsplan.

Det gjøres oppmerksom på at politiet kan stanse eller oppløse arrangementet om det avvikles i strid med fastsatte vilkår eller forårsaker alvorlige forstyrrelser av den offentlige ro og orden m.m., jfr. politiloven § 11, 5. og 6. ledd.  Det kan også medføre straffeansvar å ikke etterkomme politiets pålegg.

Brannvesen

Etter brann- og eksplosjonsvernlovens § 7 skal ansvarlig for arrangementer, utstillinger, forestillinger, møter og andre tilstelninger melde dette til brannvesenet (lokal tilsynsmyndighet)

Dersom arrangementet avholdes i byggverk eller område(r) som normalt ikke brukes til slik type arrangementer. Brannvesenet (lokal tilsynsmyndighet) kan avkreve arrangøren for nødvendige opplysninger for å vurdere faren for brann, og fastsette nødvendige brannsikringstiltak og begrensinger herunder krav til ansvarshavende arrangør.

Tilsvarende kan brannvesenet (lokal tilsynsmyndighet) ved overhengende fare forby bruken av arrangementsstedet/området, jf brann- og eksplosjonsvernloven § 37.