Hjem/Alle tjenester/Helse, omsorg og NAV/Hjemmehjelp

Hjemmehjelp

Du kan søke om hjemmehjelp hvis du trenger praktisk hjelp til rengjøring eller handling.  Det er kommunen som i samarbeid med deg bestemmer hvilke tjenester som skal gis. Målet er at du skal være i stand til å bo hjemme.

Kontaktperson: Kirsti Brynildsen

Telefon: 45637042
E-post:kirsti.brynildsen@aremark.kommune.no

Kriterier/vilkår

Du har rett til bistand hvis du ikke kan ha omsorg for deg selv eller er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. Du har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemning, alder eller av andre årsaker. 

Last ned søknad om helse- og omsorgstjenester her!

Send søknaden til : Pleie og omsorg, Rådhuset, 1798 Aremark 

Skjema for søknad om helse- og omsorgstjenester

Saksbehandling

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke praktisk bistand / hjemmehjelp, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha  fullmakt PDF document .

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk for å foreta en kartlegging for vurdering / tildeling av tjenester. Deretter fattes det et vedtak med begrunnelse.

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

  • Har du søkt helse- og omsorgstjenester fra kommunen, kan du klage på avgjørelsen (etter pasient- og brukerrettighetsloven):
  • Frist for å klage er fire uker fra du mottok vedtaket.
  • I klagen beskriver du hvilket forhold du klager på og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
  • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer.
  • Dersom vedtaket ikke blir endret i den instansen som har fattet vedtaket, sendes saken videre til eget klageorgan i kommunen. Ved opprettholdelse av opprinnelig vedtak, sendes saken for endelig beslutning hos Fylkesmannen. Du vil i så fall få kopi av kommunens behandling av din klage og deretter svar fra Fylkesmannen.
  • Du kan også klage på selve utførelsen av helsetjenester du mottar:
  • Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.
  • Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Fylkesmannen.

 

application/mswordFullmakt 66 KB
Tips en venn Skriv ut