Vesentlig svekket beredskap uten lensmann

Kommunstyret i Aremark mener en nedleggelse av lensmannskontoret vil gi en vesentlig dårligere beredskapssituasjon i forbindelse med brann, ulykke og øyeblikkutrykning.

Kommunestyret vedtok 24. november en høringsuttalelse til nærpolitireformen:

Hovedpunktene i høringsuttalelsen er: 

  • Bortfall av et lokalt forankret polititilbud vil vesentlig forringe tjenestetilbudet til befolkningen i Aremark kommune. Særlig vil dette ramme det gode forebyggende arbeidet som forutsetter høy grad av nærvær og kontakt med befolkningen. Det vil også ramme det tette samarbeidet med andre etater i kommunen som erfaringsmessig gir en effektiv oppgaveløsing.
  • En gjennomføring av reformen vil skape større avstand mellom politiet og innbyggerne. Innbyggerne i Aremark kommune vil miste sin publikumsekspedisjon når de fleste ressursene flyttes fra kommunen over til mer befolkningstette områder.
  • Aremark kommune mener at det forebyggende tilbudet vil svekkes vesentlig dersom forslaget fra politimesteren gjennomføres og lensmannskontoret legges ned. Dette vil kunne føre til flere straffesaker og mer etterforskning, noe som ikke er god ressursutnyttelse.
  • Dersom lensmannskontoret i Aremark legges ned vil det gi en vesentlig dårligere beredskapssituasjon i forbindelse med brann, ulykke og øyeblikkutrykning til utførende kriminalitet i Aremark. Aktuelle beredskapskrav er i praksis ikke mulig å overholde slik det foreslås organisert dersom ikke den patruljerende politibilen tilfeldigvis er i området.
  • Brannvesenet vil kunne være på plass ved en hendelse i løpet av 15 minutter, mens politiet må bruke over 45 minutter for å nå fram til store deler av kommunen. Ved en ulykke vil brannvesenet kunne rykke ut, motta et ambulansehelikopter og sende det av gårde igjen, før politiet har kommet til stedet.
  • Politiets bistand til tollvesenet krever god lokalkunnskap. Denne lokalkunnskapen hos politiet vil bli vesentlig svekket ved en gjennomføring av de endringer som er foreslått.

Vil ha politipost

Dersom reformen gjennomføres bør det vurderes å opprette en politipost i Aremark som kan ivareta de oppgaver et tett samarbeid med tollvesenet krever, og der en beholder den gode lokalkunnskapen som er helt avgjørende i slike saker.

Dette er den den samme begrunnelse man har for å opprette en politipost på grenseovergangen i Marker Kommune.

Og politikontakt

Dersom reformen likevel vil bli gjennomført, er det avgjørende at det blir plassert en politikontakt i kommunen som innehar nødvendig lokalkunnskap knyttet til alle deler av den langstrakte kommunen og til innbyggerne – i tråd med politiets grunnprinsipper pkt. 4,6 og 7.

Politikontakten må ha høy nok stillingsressurs til å kunne ivareta dagens etablerte og velfungerende tverrfaglige arbeid, og som også kan delta aktivt inn i politirådet i kommunen

Les hele høringsuttalelsen ved å følge lenken under. 

Tips ein ven Skriv ut