Formannskapet i Aremark har godkjent denne listen med foreslåtte meddommere for kommende periode. Listen blir nå liggende til offentlig ettersyn før listen godkjennes av kommunestyret.

Listen finner du her

Domstolloven § 68 gir retningslinjer for utlegg av forslag på meddommer til offentlig ettersyn:

  • Formannskapet eller det faste utvalg kommunestyret har tildelt oppgaven, forbereder valget, avgjør begjæringer om fritak fra valg og avgir forslag til valg i samsvar med § 67. Forslaget legges ut til alminnelig ettersyn i minst to uker. I kunngjøringen om dette oppfordres enhver som har noe å innvende mot forslaget, om å melde det til kommunen innen en fastsatt frist.
  • Etter å ha avgjort innvendinger og fritaksbegjæringer som er kommet inn etter kunngjøringen som nevnt i første ledd siste punktum, velger kommunestyret selv det antallet medlemmer til hvert av utvalgene som er bestemt etter §§ 64 og 65.
  • Krav om fritak eller merknader til listen må være kommunen i hende innen 10.07.2020.

 

Krav om fritak eller merknader til listen sendes på e-post til:

post@aremark.kommune.no

eller pr. brev til:

Aremark kommune, Aremarkveien 2276, 1798 Aremark.