Aremark kommune har fått inn henvendelse om kjøring på isen på Aspern. Det er ikke lov med motorisert ferdsel i utmark og islagte vann. Det er kun kjøretøy med spesiell tillatelse som har lov til å kjøre på isen. Det kan søkes om å få dispensasjon til å kjøre på islagte vann, men dette skjer etter søknad til kommunen.