Aremark kommunestyre vedtok i sitt møte den 05.11.2020 å innføre åpen spørretime i forbindelse med politiske møter. Spørretimen skal gjennomføres i følge retningslinjene nedenfor.​

  1. Spørretimen gjennomføres før kommunestyrets/utvalgets møte begynner og kan vare inntil 30 minutter. Møtet settes straks dersom det ikke er spørsmål, eller så snart disse er besvart.
  2. Spørretimen er ikke en del av det formelle møtet og kan ikke fatte beslutninger. Ordningen med spørretimen gjelder ikke i forbindelse med økonomiplan og budsjettmøtene.
  3. Spørretimen deles i to bolker:
  • Den første bolken avsettes til spørsmål fra innbyggere. Alle personer bosatt i Aremark kommune kan stille spørsmål til kommunestyret/utvalget. Spørsmålsstilleren må selv stille spørsmål muntlig i utvalget.
  • Den andre bolken avsettes til spørsmål fra kommunestyremedlemmer.
  1. Spørsmål må være innlevert skriftlig så tidlig som mulig før kommunestyremøtet/utvalgsmøtet det ønskes besvart i, og senest to virkedager før. Spørsmålene sendes elektronisk til post@aremark.kommune.no og merkes «Spørsmål til spørretimen den xx.xx.xxxx».
  2. Møtelederen avgjør hvem som skal svare. Spørreren og svareren får ordet to ganger hver, øvrige utvalgsrepresentanter kan få ordet til replikk en gang.
  3. Det er ikke adgang til debatt i forbindelse med spørsmål.
  4. Spørsmålene skal være korte, og det må normalt kun ta inntil 3 minutter å stille dem.

Spørsmålene gjelder kommunale forhold. De må være av allmenn interesse for innbyggerne i kommunen. Spørsmål som stilles bør stilles til den kommunale administrasjonen, personlige saker, saker under ordinær klagebehandling og saker som er unntatt offentlighet/underlagt taushetsplikt, skal ikke tas opp. Heller ikke spørsmål knyttet til saker under ordinær behandling samme møtedag kan stilles. Kommunalt ansatte kan ikke stille spørsmål som angår eget arbeidssted.