Skal rigge Aremarks pleie og omsorgsektor for framtiden

Levekårsutvalget skal i sitt møte den 12. oktober behandle en rapport for pleie og omsorg som er utarbeidet av Agenda Kaupang. 

Formålet med denne rapporten er at Aremark kommune ønsket en ekstern evaluering av dagens situasjon og en utredning med faglige råd som grunnlag for å «rigge Aremark for fremtiden». 

Les rapporten her!

Gjennomgangen skulle innbefatte en vurdering av kostnadsnivå, organisering og tjenesteprofil innen PLO-tjenestene, samt forslag til tiltak for å oppnå en fremtidsrettet tjeneste med god kvalitet innenfor nye økonomiske rammer. 

Arbeidet skulle omhandle en analyse av dagens situasjon og driftsmodell og en beskrivelse av fremtidens situasjon/behov. Mulig effektiviseringspotensial skulle være en viktig del av konklusjonen i rapporten. 

Representant fra Agenda Kaupang, Hege Askestad, vil i møtet ha en gjennomgang av arbeidet og gå nærmere inn på gitte anbefalinger. 

Saken legges fram uten vurdering og innstilling fra rådmannens side i denne omgang.

Levekårsutvalget har møte den 12. oktober klokka 18.30 på Fosbykollen sykehjem på møterommet i 1. etasje. Møtet er åpent for alle. 

Tips ein ven Skriv ut