Rådmannen la fram et stramt budsjettforslag

Geir Aarbu og Alise Reigstad

Torsdag la rådmann Alice Reigstad frem si forslag til budsjett for 2019 og økonomiplan for perioden 2019-2022. 

På bildet: rådmannen og ordfører Geir Aarbu (Sp) Arkivfoto: Anne Mørk-Tønnesen
 
- Det ble et stort og omfattende dokument som skulle presenteres og for meg var det en viss spenning knyttet til å skulle legge frem et kommunebudsjett for første gang, sier rådmann, Alice Reigstad.
 
Hun sier videre om budsjettforslaget: 
 
- Den vedtatte kommuneplanens samfunnsdel for Aremark kommune har mange gode og viktige målsettinger. Den er et viktig grunnlag for budsjett og økonomiplan. Vi jobber kontinuerlig i kommunen for å nærme oss målene og vi får til mye!
 
- Det ytes gode tjenester innenfor alle våre tjenesteområder! I tillegg til å ivareta daglig drift jobber vi med spennende og viktige utviklingsprosjekter og vi tar kommunens rolle som samfunnsaktør på alvor.  
 
Budsjettforslaget i korte trekk: 
  • Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 bærer preg av at kommunen er i en stram økonomisk situasjon og det ligger betydelige utfordringer for organisasjonen i å tilpasse seg til rammene som er foreslått. Statsbudsjettet for 2019 gir Aremark en inntektsøkning på 1,7 prosent. Forventet lønns- og prisvekst i 2019 er 2,8 prosent. Det innebærer at Aremark kommune har mindre penger å drive tjenester for i  2019 enn vi har hatt tidligere år.
  • Reglene rundt fastsettelse av eiendomsskatt er i endring. Dette vil høyst sannsynlig medføre en redusert inntekt for Aremark kommune og for motvirke reduksjonen foreslår rådmannen å øke eiendomsskatten med 1 promille. Den økte inntekten i 2019 avsettes i sin helhet til disposisjonsfond slik at kommunen har en buffer i årene som kommer.
  • Rådmannen har innenfor de fleste tjenesteområder måttet stramme inn på rammene. Dette skyldes en lavere inntektsøkning enn forventet lønns- og prisvekst.
  • Rådmannen foreslår å styrke tjenesteområde Plan, miljø og teknikk med en prosjektstilling som finansieres over investeringsbudsjettet. Dette for å øke kapasiteten på tjenesteområdet. 
  • Det har vært gjort betydelige investeringer innenfor vann og avløp de siste årene. Antallet tilkoblinger har i perioden vært færre enn først antatt og det gir seg utslag i behov for å øke gebyrene innenfor disse selvkostområdene. Kommunen har ekstern bistand til å beregne nødvendige endringer i gebyrene for å ivareta bestemmelsene som gjelder for selvkost. I tråd med dette foreslår rådmannen å øke vannavgiften med 75 prosent og avløpsavgiften med 50 prosent. 
 
NB! Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan vil bli lagt ut i sin helhet i løpet av uke 46. 
 
Alices bilde fra framlegging av budsjett 2019 (1).jpg
Tips ein ven Skriv ut