Denne tjenesten kjøper Aremark kommune fra Halden kommune. 

 

Barn, ungdom og elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet har krav på bistand. Hvis du f.eks. ikke kan få et tilfredsstillende utbytte av den vanlige undervisningen, har du rett til spesialundervisning.

Du har rett til å få utarbeidet en individuell plan hvis du har behov for langvarige og koordinerte tjenester fra det offentlige hjelpeapparatet.

PP-tjenesten skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særskilte behov, og også bistå barnehagen i arbeidet med kompetanse og organisasjonsutvikling  for å tilrettelegg barnehagetilbudet for barn med særlige behov.

I tillegg skal tjenesten på bakgrunn av utredning utarbeidet sakkyndig vurdering for førskolebarn og elever der loven krever det. Inkludering, godt læringsmiljø og forebygging av mobbing er viktige satsingsområder for PP-tjenesten.

Finn mer informasjon om Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) ved å klikke på Lenker under.