Oppstart av klagesak: Fossby, Flateby, Følingen og Hansesetret i Aremark kommune

Kartverket sender vedtaket om skrivemåten Fossby, Flateby, Følingen og Hansesetret ut på ny høring. Høringsfristen er 8. juni 2018. 

Kartverket gjorde den 30.01.2018 vedtak for å avklare riktig skrivemåte for en del navn før de skulle tas i bruk som adressenavn.  Vedtaket ble kunngjort lokalt av kommunen, og noen av vedtakene ble påklaget av grunneiere på bruk der bruksnavnet deres var involvert.  Når det reises klagesak, blir saken gjennomført på samme måte som i den første runden i navnesaken. 
Kartverket sender med dette saken ut på ny lokal høring i kommunen, jf. § 6 i lov om
stadnamn. 
 

Lokal høring

Kartverket har vedtaksrett for skrivemåten av nedarvete gards- og bruksnavn, seternavn og naturnavn. Før det gjøres vedtak, har kommunen rett til å uttale seg. 
Eiere og festere har rett til å uttale seg om gardsnavn og bruksnavn, og lokale organisasjoner har rett til å uttale seg om skrivemåten av navn som de har særlig tilknytning til.
Saker som gjelder bruksnavn skal eierne få tilsendt direkte fra kommunen. Det går fram av den vedlagte lista hvilke bruk dette gjelder. (Listen ligger som vedlegg til denne artikkelen.)
 

Normeringsprinsipp og saksgang

Etter § 4 i lov om stadnamn er hovedregelen å ta utgangspunkt i den nedarvete, lokale uttalen og følge gjeldende rettskrivingsprinsipp ved normering av stedsnavn. 
Skrivemåten skal være praktisk og ikke skygge for meningsinnholdet i navnet. I rettleiing til forskrift om skrivemåten av stadnamn er det mer detaljerte bestemmelser om hvordan stedsnavn skal normeres. 
Skrivemåten i primærfunksjonen vil normalt være retningsgivende for skrivemåten av det samme navnet i andre funksjoner, f.eks. for adressenavn som er like eller avledet av navnet, jf.§ 4 andre ledd. 
 
Kommunen må derfor sette ev. pågående saker som gjelder adressenavn og adressetilleggsnavn, der de samme navna inngår, på vent til det er gjort vedtak om skrivemåten av primærnavna. 
 
Kommunen må ta hensyn til den vedtatte skrivemåten av primærnavnet når de skal gjøre vedtak.
 

Høringssvar sendes til kommunen

 
Kommunen har ansvaret for å innhente og samordne de lokale høringsuttalelsene. 
 
Lokale høringsuttalelser sendes derfor til Aremark Kommune, rådhusveien 2276, 1798 Aremark eller på epost til post@aremark.kommune.no. 
 
Høringsfristen er 8.juni 2018. 
 
 
Tips ein ven Skriv ut