Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtaler

Plankart-fosby

Aremark kommune kunngjør at forhandlinger om utbyggingsavtaler mellom kommunen og enkelte grunneiere i Fosby startes

De aktuelle grunneierne er først og fremst eiere av eiendommene gnr. 24 bnr. 1, gnr. 23 bnr. 1, 3, 56, men det kan også være aktuelt med andre grunneiere der utbygging planlegges på privat grunn innenfor varslet planområde for detaljregulering Fosby sentrum I og foreslått kommunedelplan Fosby sentrum 2014-2026. Forslag til hver utbyggingsavtale vil senere bli lagt ut på offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven §17-4.

 

Tips ein ven Skriv ut