Hytte_Kirkeng.jpg

Kommunedirektøren informerer

-Aremark kommune har denne våren opplevd en økning i antall byggesaker. Dette har ført til at vi for tiden har en lengre saksbehandlingstid enn ønskelig. Det vil også si at vi ikke klarer å følge de lovgitte fristene som finnes for saksbehandlingstid for byggesaker. Dette beklager jeg på det sterkeste. 

Vi arbeider nå med å rette opp i dette og vi har derfor de siste ukene iverksatt en rekke tiltak for å håndtere denne situasjonen. Det jobbes i skrivende stund derfor godt for å svare ut alle sakene, men vi vil fortsatt i en tid framover ikke klare å følge lovgitte frister for byggesaker.

Kontaktpunkt byggesaker
Ved generelle henvendelser så kan du ringe Aremark kommunes sentralbord. Hvis du allerede har fått en saksbehandler så kan du kontakte hen innenfor oppgitt telefontid. Vi henstiller til at man i størst mulig grad henvender seg skriftlig. Det letter vår saksbehandling.

Melding om mottatt ny søknad
Vi har ikke vært gode nok til å svare opp nye søknader. Ved nye søknader om tillatelse etter plan- og bygningsloven, vil du når denne er registrert som sak hos oss, framover få en forvaltningsmelding som bekrefter at vi har mottatt søknaden. 

Saksbehandlingstid og gebyr
Saksbehandlingstiden for byggesaker vil altså kunne gå utover de lovgitte saksbehandlingsfrister som er satt for de ulike søknadstyper. Ved en fristoverskridelse kan det medføre reduksjon eller bortfall av gebyr for saksbehandlingen. Dette gjelder blant annet for en del typer saker der hvor saksbehandlingen tar lenger tid enn 12 uker, jf. byggesaksforskriften (SAK § 7-6). Dette gjelder dog ikke i saker hvor det er søkt om dispensasjon.

Søknad om dispensasjon 
Søknad om tillatelse til tiltak som krever dispensasjon skal avgjøres innen 12 uker, jf. pbl. § 21-7.  Fristen løper ikke i den tiden saken ligger til uttalelse hos statlige og regionale myndigheter, jf. pbl. § 19-1. 

Igangsetting av tiltak
Som hovedregel kan tiltak ikke igangsettes uten at det foreligger tillatelse fra kommunen etter plan- og bygningsloven. Det gjelder likevel en del unntak fra hovedregelen som er omhandlet i pbl § 21-7. Les mer her: Lovdata 

Dersom ditt tiltak faller inn under en av beskrivelsene i §21-7, kan tiltaket igangsettes etter tre uker. Du vil likevel få tilbakemelding på søknaden når den tas opp til behandling. Vi understreker at det er et vilkår for igangsetting at tiltaket er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.

-Vi kan altså mest sannsynlig ikke imøtekomme forventninger om å ferdigbehandle byggesøknader innen lovgitt frist slik situasjonen er nå, og jeg beklager dette.

Andreas Lervik,
Kommunedirektør Aremark kommune