I forbindelse med kommunestyrevalget 2023 er det på tide med gjenvalg av representanter til rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. I den forbindelse inviteres organisasjoner og andre frivillige foreninger og lag til å foreslå medlemmer til rådet. 

Vervet gjelder en periode på 4 år, fra høsten 2023 til høsten 2027.

Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne består av 3 medlemmer som oppnevnes av kommunestyret og 4 medlemmer som velges fra relevante organisasjoner. 

Hva er rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne?
Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne er et rådgivende organ i kommuner. Alle saker som gjelder eldre og personer med funksjonsnedsettelse skal forelegges for rådet. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ. Formålet med rådet er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder eldre og personer med funksjonsnedsettelse.

Forslag til kandidater
Forslag til kandidater sendes til kommunen på post@aremark.kommune.no. Frist for innsendelse av kandidater er 12.09.2023.

Det bes bekreftet at kandidatene er villig til å påta seg vervet. Følgende opplysninger skal oppgis:

  • Kandidatenes navn
  • Fødselsdato
  • Telefonnummer
  • E-postadresse 
  • Bostedsadresse 

Det utbetales møtegodtgjørelse etter satser i Forskrift om folkevalgtes økonomiske godtgjøring til kandidatene som blir valgt.