Aremark kommunestyre vedtok i sak 11/20 den 27.02.2020 ovennevnte forskrift med hjemmel i lov 29.mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift om forvaltning av hjortevilt 8.jauar 2016 § 6. Minstearealet for hjort er satt til 10 000 daa for hele kommunen.

Henviser til forskriften i sin helhet på Lovdata.no https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2016-02-11-142