I henhold til plan- og bygningsloven kapittel 17 kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for reguleringsplan Fladebygrenda planID 2017-0031.

Avtalen skal bl.a. beskrive ansvaret for opparbeidelse og finansiering av offentlig infrastruktur (veg, vann og avløp) som planen forutsetter opparbeidet ved utbygging av området.

Synspunkter og faktiske opplysninger i sakens anledning kan sendes post@areamark.kommune.no eller Rådhuset, Aremarkveien 2276, 1798 Aremark. 

Opplysninger om grunnlaget for forhandlingene: