Kommuneplanens arealdel for Aremark kommune ble vedtatt av kommunestyret 18.02.2021.

I henhold til plan- og bygningslovens § 11-5 skal alle kommuner ha en kommuneplan. Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument, og gir rammer for utvikling av kommunesamfunnet og forvaltningen av arealressursene. Kommunal planlegging skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives.

Arealdelen er juridisk bindende for disponering av areal- og naturressursene, og har fire hovedmål:
• Gi rammer for næringsutvikling
• Forvalte naturressursene i kommunen
• Sikre produktive og verneverdige områder
• Klarlegge arealer for framtidige behov, og fastlegge utbyggingsmønster

Aremarksjøen_vår_2440x800Sign56.jpgHer er dokumentene til arealdelen 2021-2032: