Det er bestemt at årets høstryddeaksjon vil kunne gjennomføres, men med Korona-restriksjoner.

Høstrydding vil bli avholdt i uke 43
Tirsdag 26.oktober
Onsdag 27.oktober 
Torsdag 28.oktober 

Sted: Sommerro industriområde, Aremark
Avfallsmottaket holder åpent kl. 10.00 - 17.00

Det som vil kunne leveres av søppel er:

 • Restavfall (inkluderer blant annet rent og impregnert treverk)
 • Metallavfall
 • Brune- og hvitevarer
 • Spesialavfall som spillolje/løsningsmidler/ plantevernmidler/batterier/lakk/maling m.m.
 • Dekk, felger

Asbest og hageavfall tas ikke imot!

Merk at visse former for søppel kan avvises, f.eks store tanker som ikke er oppdelt før det ankommer anlegget. Denne vurderingen gjøres av mannskapene på stedet.

Rutinene som må følges for å kunne delta på aksjonen:
De nasjonale retningslinjene vil være veiledende for hvordan ryddeaksjonen vil kunne avholdes. Hvis de nasjonale restriksjonene skjerpes, vil det i verste fall resultere i at ryddeaksjonen vil utgå.  

Kommunen kommer til å følge opp de samme rutinene som ved ryddeaksjonene i våres og høsten 2020:

 • En meters regel gjelder, alle på må forholde seg til den til enhver tid.
 • Maks 4-5 biler av gangen, maks 2 personer pr. bil.
 • Mannskapet skal holde kontroll på alle bilene og personene på området. Derfor vil det være en som står ved innkjøringen og kontrollerer antallet biler og personer inne på området.
 • Mannskapene skal ikke bære og løfte andres søppel. Folk må selv forsikre seg om at de får lastet av sitt eget søppel. Derfor kan hver bil ha to personer for å kunne ta seg av sin egen last.
 • Alle biler blir stående samlet inne på plassen til alle er klare, eller får signal fra mannskapet om å kunne forlate området.
 • Mannskapet anviser hvordan det skal kastes og koordinerer trafikken.
 • Mannskapet har ansvaret for at de selv ikke utsettes for smittefare, og dermed ikke utsetter besøkende for fare.
 • Folk som kommer må være friske. Er du syk så hold deg hjemme.
 • Mannskapet kan bortvise personer som ikke følger rutinene som er satt.
 • Appen Solver Visit vil bli brukt for registrering av alle som besøker området. Denne informasjonen blir lagret i 10 dager og vil bli brukt dersom det blir behov for smittesporing. Hvis man har problemer med å bruke appen må navn og telefonnummer av alle som besøker området noteres. Denne informasjonen vil så bli makulert etter 10 dager.

Solver Visit

På grunn av disse rutinene vil det med stor sannsynlighet bli køer til området. Kommunen oppfordrer folk til å ivareta smittevernhensyn også i køen. Mannskapet kan bortvise personer som ikke overholder smitterestriksjonene.

Vi ber alle om å vise tålmodighet og ivareta smittevernet både ovenfor seg selv, andre besøkende og de ansatte.