Høring og offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering for Fladebyåsen II

Kommunevåpen

Forslag til detaljregulering for det nye boligfeltet Fladebyåsen II legges med dette ut på høring.

Forslag til «Detaljregulering for Fladebyåsen II, Plan-ID: 2017-0001, ble behandlet i Drift- og utviklingsutvalget 7.12.2017, sak PS 55/17.
 
Det ble fattet følgende vedtak:
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12 – 10 legges planforslaget for detaljreguleringsplan for Fladebygrenda, Plan ID 2017-0001, ut til høring og offentlig ettersyn etter at det er gjort følgende endringer: 
  • Planbeskrivelsen suppleres når det gjelder geoteknisk vurdering – kapittel 3.7.4 
Det er utarbeidet en rapport for geoteknisk vurdering av planområdet. Plandokumentene er rettet i tråd med Drift- og utviklingsutvalgets vedtak, og planforslaget sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn.
 
  • Formålet med planarbeidet er å legge til rette for å følge opp Kommunedelplan for Fosby sentrum og samfunnsdel til kommuneplanen, for å videreutvikle og styrke Fosby sentrum.
  • Planforslaget åpner for 17 nye tomter til frittliggende småhusbebyggelse samt to områder for konsentrert småhusbebyggelse.
  • Planforslaget er også tilgjengelig på rådhuset, Aremarkveien 2276. 
  • Ved spørsmål til planforslaget kan du kontakte saksbehandler Morten Høvik på tlf. 45255590 eller e-post morten.hovik@halden.kommune.no 
Saksbehandler vil også ha «åpent kontor» på rådhuset mandag 9. og tirsdag 10.desember kl.14:00 – 18:00.
Frist for å komme med uttalelser er 3. januar 2020. 
 
Uttalelsene sendes skriftlig til: post@aremark.kommune.no eller Aremark kommune, rådhuset, Aremarkveien 2276, 1798 Aremark. 
 
Plandokumentene i sin helhet finner du også her: