Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Høringer/kunngjøringer/Høringer

Høring av forslag til kommuneplanens arealdel 2018-2030

Forslag til kommuneplanens arealdel legges med dette ut til offentlig ettersyn og høring. Høringsfristen er 17.05.2019.

I henhold til plan- og bygningsloven § 11-14 har formannskapet vedtatt å legge fram forslag til kommuneplanens arealdel til 1. gangs høring og offentlig ettersyn.

Formannskapet behandlet forslaget 14.03.2019 i PS-sak 30/19 og fattet følgende vedtak: 
Innholdet i planbestemmelsen § 2-3 endres i henhold til anbefaling fra Halden arkitektkontor. 
I medhold av plan- og bygningslovens § 11-14 vedtar formannskapet å legge forslag til kommuneplanens arealdel ut på høring og offentlig ettersyn. 
Plandokumentene består av plankart datert 07.03.2019, planbestemmelser datert 04.03.2019, konsekvensutredning datert 08.03.2019 og planbeskrivelse datert 08.03.19. 
 

I etterkant av vedtaket er planforslagets bestemmelser endret slik vedtaket tilsier. Det reviderte forslaget datert 14.03.2019, følger som en del av plandokumentene.

Planforslaget ligger tilgjengelig her på kommunens hjemmeside,  i servicetorget på rådhuset i Aremark og Aremark bibliotek.

Merknader til planforslaget skal være skriftlige, og sendes til Aremark kommune, Rådhuset, Aremarkveien 2276, 1798 Aremark eller på epost til post@aremark.kommune.no.

Frist for å komme med høringsuttalelse til planforslaget er fredag 17.mai 2019.

Folkemøte

Det skal avholdes folkemøte torsdag 2. Mai kl.19.00 på Furulund forsamlingslokale. I møtet vil det bli gitt informasjon til planen og det vil bli anledning til å stille spørsmål.
Om du har spørsmål vedrørende planen og prosessen kan du kontakte kommunens saksbehandler på plan Morten Høvik, telefon: 45255590 epost: morten.hovik@halden.kommune.no.

Plandokumenter:

  • Planbeskrivelse
  • Utfyllende bestemmelser
  • Konsekvensutredning med ROS-analyse
  • Høringskart
Tips en venn Skriv ut