Hjem/Alle tjenester/Kommunen/Her ser du hva tjenesten koster deg!

Her ser du hva tjenesten koster deg!

Aremark kommune

Leiepriser for kommunale eiendommer, boliger, borettsleiligheter, ungdomsleiligheter og omsorgsboliger/trygdeboliger økes i henhold til konsumprisindeks; jfr. Husleieloven.

Ikke mva-belagt.

Egenandel for hjemmehjelp:

Egenandel pr. inntektsgruppe:
Opp til kr. 193 765 (2 G) i husstandsinntekt              kr.  210,- pr. mnd 
Kr. 193 766 – 290 648 (2-3 G) i husstandsinntekt     kr.  160,- pr. time
Kr. 290 649 – 387 531 (3-4 G) i husstandsinntekt     kr.  213,- pr. time
Kr. 387 532 – 484 414 (4-5 G) i husstandsinntekt     kr.  268,- pr. time
Over kr. 484 415 (5 G) i husstandsinntekt                 kr.  282,- pr. time

Samme egenandel gjelder for tekniske tjenester som kommer inn under hjemmehjelpsordningen(praktisk bistand).
G = Grunnbeløpet i folketrygden
Ikke mva-belagt.


Matservering til brukere med enkeltvedtak: 

Pris pr. porsjon:
Liten middag uten dessert                                          kr.  49,-
Liten middag med dessert                                          kr.  69,-
Normal middag uten dessert                                       kr.  76,-
Normal middag med dessert                                       kr.  93,-
Grøt                                                                             kr.  36,-
Kveldsmat                                                                   kr.  52,-
Emballasje ved varmmatombringing                          kr.  14,-

Ikke mva-belagt.


Trygghetsalarmer 

Pris pr. måned                                                            kr. 212,-

Ikke mva-belagt.


Barnehageplasser

Pris pr. måned for full plass:
Fra og med 01.01.2019 til og med 31.07.2019          kr. 2 990,-
Fra og med 01.08.2019                                              kr. 3 040,-

Tillegg pr. måned 
Melk                                                                           kr. 174,-
Lunsj (en gang per uke)                                             kr. 56.- 

  • Foreldrebetaling for barnehageplasser fastsettes til makspris for hel plass.
  • Søskenmoderasjon er lik lovens minimum slik at det gis 30% moderasjon for 2. barn og 50% for 3. eller flere barn. Moderasjonen skal omfatte søsken som bor fast sammen.
  • Ikke mva-belagt.


Skolefritidsordning (SFO) 

Pris pr. måned: 
Hel plass                                                                    kr. 2.255,- 
Korttidsplass                                                              kr. 1.692,-

Søskenmoderasjon er slik at det gis 30 % moderasjon for 2. barn eller flere. Moderasjonen skal omfatte søsken som bor fast sammen.
Ikke mva-belagt.


Kulturskole 

Pris pr. år: 
Pr. plass                                                                     kr 3.150,- 
Pr. plass pr år for barn nr 2 eller flere                       kr 2.100,- 

Ikke mva-belagt.


Badepriser

Billettpriser:
Enkeltperson 17 år og yngre/pensjonister                 kr. 20,-
Enkeltperson 18 år og eldre                                       kr. 40,-
Familie                                                                       kr. 70,-

Klippekort for enkeltpersoner; 12 klipp betal for 10
Ikke mva-belagt.


Leiepriser Furulund 

Leieprisene pr dag:
Lokale                                    søndag-torsdag            fredag-lørdag
Storsal, møterom I og II          kr. 770,-                      kr.  1.750,-
Storsal                                     kr. 385,-                      kr.  1.050,-
Møterom I                               kr. 170,-                      kr.     370,-
Møterom II                             kr. 240,-                       kr.     480,-
Møterom I og II                      kr. 400,-                       kr.     810,-

Ikke mva-belagt.


Leiepriser Aremark skole

Lærerværelse/elevtorg                                                kr. 600,-
Møterom                                                                     kr. 300,-
SFO                                                                            kr. 500,-

Ved helt spesielle arrangement fastsettes leieprisen særskilt av rådmannen.
Ikke mva-belagt.


Leiepriser Aremark barnehage

Hele bygget                                                                kr. 800,-
Ikke mva-belagt.


Leiepriser Aremarkhallen

Lag og foreninger tilknyttet Aremark kommune                   Gratis treningstid
Øvrige lag og foreninger, enkeltpersoner og bedrifter           Pr. time kr.  300,-
Lokale idretts- og kulturarrangement                                     3 timers minimumsleie kr.  900,-
      + pr. påbegynte klokketime utover 
      3 timer kr.  300,-
Andre arrangement                                                                 Pr. dag (maks 10 timer) kr. 5.000,-
     + pr. påbegynte klokketime utover 
     10 timer kr.   300,-

Ved helt spesielle arrangement fastsettes leieprisen særskilt av rådmannen.

Gebyrer med hjemmel i bl.a. plan- og bygningsloven: 

Finner du ved å følge denne lenken!

Tips en venn Skriv ut