Her er all fangst av kreps strengt forbudt!

Edelkreps

På grunn av fare for spredning av krepsepest er det strenge restriksjoner på fangst av edelkreps (Astacus astacus). Foto: Lise Sørensen/Miljødirektoratet.

Det er viktig at alle som fisker eller bruker vann og vassdrag på andre måter hjelper oss å hindre at krepsepest og andre fiskesjukdommer spres! Skriver Fylkesmannen i Østfold. 

På grunn av krepsepest er all fangst av kreps forbudt i Haldenvassdraget nedstrøms Fosserdam, i Glomma nedstrøms Braskereidfoss og på norsk side i Store Le.

Mossevassdraget/Hobølelva: Det ble påvist krepsepest i Mossevassdraget i 2016, og det er innført forbud mot krepsing også her.

Starter 6.august

Dersom man har grunneierens tillatelse kan man ellers i Østfold starte fisket etter edelkreps den 6. august kl.18.00. Fisket varer fram til og med 14. september. Minstemålet for edelkreps er 9,5 cm målt fra ytterst på halen til pannehornets spiss.

Krepsepest/signalkreps er den største trusselen mot edelkrepsen.

Edelkrepsens utbredelsesområde i Norge er hovedsakelig konsentrert til de sørøstlige deler av landet d.v.s. Oppland, Hedmark, Buskerud, Akershus og Østfold. Det er også noen få bestander på Vestlandet og i Trøndelag. 

Forsvarsløse mot sykdommen

Edelkrepsen har blitt sterkt redusert i Norge de seinere årene. I toppårene på midten av 1960 tallet, ble det fanget ca. 40 tonn edelkreps pr. år her i landet, mens det i dag fanges ca 10-15 tonn.

Som regel er signalkrepsen bærer av sykdommen krepsepest, og dersom signalkreps med krepsepest etablerer seg i et vassdrag, er det stor sannsynlighet for at krepsepesten forblir i vassdraget for godt.

De naturlig forekommende europeiske krepseartene, inkludert edelkreps, er helt forsvarsløse mot sykdommen, mens den nordamerikanske arten signalkreps har utviklet et mye sterkere immunforsvar.

Signalkreps med krepsepest ble påvist i Øymarksjøen i 2008, og i Rødnessjøen i 2014, og skyldes ulovlig utsetting. Det er nå stor fare for at edelkrepsen i Haldenvassdraget vil bli borte for all framtid.

Tips ein ven Skriv ut