Problemene rundt skoleskyss ble tatt opp på politirådsmøtet i går. I tillegg til tre fra politiet har rådet medlemmer fra administrasjon og politikk i Aremark. Skolen loggfører alle henvendelsene og viderebringer disse til fylkeskommunen som har ansvaret for skoleskyssen.

FAU er kjent med at det er utfordringer med busstilbudet og oppfordrer foreldre og foresatt til å fortsette å melde avvik inn til skolen og gi også gjerne beskjed til FAU-kontaktene. 

Budsjettarbeidet er i gang og skolens ramme blir mye lik inneværende år. Endelig avgjørelse om neste års budsjett skjer i kommunestyremøte i desember. 

I skolens utviklingsarbeid blir det fokus læringsutbytte og læreferdigheter framover. Elever som lærer seg gode læringsferdigheter vil få det lettere videre i utdanningsløpet. Elevmedvirkning er en viktig faktor i dette arbeidet og flere har kommet i gang med dette arbeidet.

Utdrag av forventninger som beskrevet i skolens infohefte:
Foreldrene forventer at skolen arbeider for trivsel og trygghet for elevene, og at elevene blir møtt med omsorg og respekt.
Foreldrene forventer at skolen informerer om retningslinjer for foreldresamarbeid i henhold til opplæringsloven og at denne informasjonen gjøres lett tilgjengelig for alle foreldre.
Elevene og foreldrene forventer at skolen har kompetente lærere og ledelsen forsøker å sikre lærerkontinuitet til elevene og klassene.
Elevene forventer at lærerne skal være forberedt til timene og komme tidsnok.
Aremark skoles forventninger til foresatte: Ditt barn er elev ved Aremark skole. For at vi skal oppnå et positivt læringsmiljø, er det viktig at både skole og hjem går sammen om å skape gode rammer for læring. Foreldre er en ressurs for sine barn. Barn trenger grenser og oppfølging av skolearbeidet. Hjemmets involvering i sine barns skolearbeid har veldig stor betydning for barnets skoleprestasjoner og utdanning.