FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN FOSSBY SENTRUM 2014-2026, AREMARK KOMMUNE – OFFENTLIG ETTERSYN

Rådhuset på avstand

Forslag til kommunedelplan for Fossby sentrum 2014-2026 er på offentlig ettersyn og høring.

Kommunevåpen

Kommunedelplanen skal legge grunnlag for utvikling av kommunesenteret og tettstedet Fossby i perioden 2014-2026. Dette er derfor en plan som har stor offentlig interesse for innbyggere og andre. Alle berørte parter kan uttale seg i høringsperioden fram til 10.01.2014, og det vil også bli arrangert åpent møte i høringsperioden.

Plan- og utviklingsutvalget i Aremark har i møter henholdsvis den 22.08.2013 og 17.10.2013 hatt forslag til kommunedelplan Fossby sentrum 2014 -2026, til behandling. Utvalget vedtok i møte 17.10.2013 å sende det fremlagte planforslaget med endringer, på høring og legge det ut på offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven §11-14.

Som følge av vedtaket 17.10.2013, har forslaget til kommunedelplan blitt endret i tråd med gjeldende lover og regler. Revidert planforslag legges derfor ut på offentlig ettersyn og høring, jf. pbl §11-14.

Planforslagets hovedhensikt er kort oppsummert å styrke sentrumskjernene i nord og sør, legge til rette for god bokvalitet, flere møteplasser, opplevelser, nye boligfelt og økt næringsutvikling.

Kommunedelplanen er et overordnet styringsdokument som gir perspektiv og forutsetninger for beslutninger og styring de neste 12 årene. Det består av:

 • Samfunnsdel
 • Arealdel
  • Planbeskrivelse med konsekvensutredning
  • Plankart
  • Bestemmelser

Målene i samfunnsdelen sammen med kommunedelplanens arealdel legger grunnlag for satsing på et livskraftig tettsted. Planens måldel er delt inn i tre satsingsområder:

 • Et levende sentrum
 • Et grønt tettsted
 • Et livskraftig kommunesenter

Kortfattet er visjonen for tettstedet: Fossby – levende, grønt og mangfoldig!

I planarbeidet har det blitt utarbeidet en konsekvensutredning som del av planbeskrivelsen. I tillegg er det utarbeidet en naturtyperegistrering i tilknytning til en naturtype og foreslått tilrettelegging for småbåter. Videre inngår en rekke temakart som vedlegg i samfunnsdelen og arealdelen.

Ett eksemplar av planforslaget med øvrige dokumenter  ligger ute til gjennomsyn på Servicetorget i kommunehuset.

Det vil i høringsperioden bli arrangert åpent møte om planforslaget der alle er velkomne til å få informasjon og komme med sine synspunkter. Dato og sted er Furulund kl. 18.00, 27.november, 2013. Det vil bli enkelservering og diskusjon. Ordfører Geir Aarbu vil lede møtet, og Lisbet Baklid vil presentere planforslaget.

Alle berørte parter har anledning til å komme med en skriftlig uttalelse i saken innen 10.01.2014. Uttalelsene kan rettes til Aremark kommune, 1798 Aremark, eller per epost til: post@aremark.kommune.no .

Eventuelle spørsmål i saken kan rettes til Lisbet Baklid, telefon 93 28 72 55, eller Steinar Kløverød, telefon 69 19 96 00.

Høringsdokumenter og annet i saken:

Høringsbrev

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Samfunnsdel

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Arealdel – Planbeskrivelse med konsekvensutredning

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Arealdel – Plankart

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Arealdel – Bestemmelser

Oppsummering av innkomne uttalelser og innspill, 19.11.2012-15.01.2013

Kopi av innspill til varsel, periode 05.04.-07.05.2013

Referater fra og kommentarer til drøftingsmøter med de tre største grunneierne

Naturmangfoldrapport, WKN Naturkart

Planprogram for kommunedelplan Fossby sentrum, vedtatt 13.06.2013

Møteprotokoll fra møte i plan- og utviklingsutvalget 17.10.2013

Kopi av innspill til varsel, periode 19.11.2013 - 15.01.2013, ligger kun ute til gjennomsyn på Servicetorget, Aremark rådhus

Tips ein ven Skriv ut