Dette svarer Klima- og miljødepartementet om tilknytningsavgiften

Klima- og miljødepartementet har besvart kommunens spørsmål om plikt til å kreve inn tilknytningsgebyr til kommunale vannverk. 

Svarbrevet lyder som følger:

 

Spørsmål om plikt til å betale tilknytningsgebyr til kommunen etter lov om kommunale vass- og avløpsanlegg for abonnenter tidligere tilknyttet privat vannverk - Aremark kommune

Det vises til brev 30. juni 2017 med spørsmål om Aremarks kommune plikt og rett til å fremsette krav om engangsgebyr overfor fastboende som er tilknyttet et privat vannverk som kommunen har overtatt.

Hovedregelen i lov om kommunale vass og avløpsanlegg § 3 er at krav på engangsgebyr for tilknytning oppstår når "ein fast eigedom har tilknyting til kommunal vass- eller avløpsleidning, anten beinveges eller gjennom privat samleidning".

Etter ordlyden plikter den som "har" tilknytning til det kommunale anlegget å betale engangsgebyr for tilknytning. For eiendommer med tilknytning til kommunalt anlegg har

kommunen både rett og plikt til å kreve engangsgebyr for tilknytning.

Engangsgebyr for tilknytning ved overdragelse av privat vannverk til kommunen er ikke eksplisitt regulert, men også i slike tilfeller vil kommunen ha grunnlag for å kreve engangsgebyr selv om det ikke skjer en fysisk endring i ledningsnettet.

Kommunen kan fastsette ulike gebyrsatser. Dette er regulert i forurensningsforskriften § 16-5.

 

Med hilsen

Ida Juell (e.f.)

Avdelingsdirektør

(Originalbrevet ligger under til opplasting)

Tips ein ven Skriv ut