Bål i skog og mark

Rød varsel plakat

All bålbrenning i eller i nærheten av skogmark er forbudt uten brannsjefens tillatelse i tiden 15. april – 15. september, jfr. brann- og eksplosjonsvernloven § 5 om den enkeltes plikt til å forebygge og begrense skadevirkningene ved brann, eksplosjon og annen ulykke.

Brenning av mindre bål, kaffebål ol.

 • All bålbrenning skjer på eget ansvar!
 • Grunneiers tillatelse skal innhentes.
 • En voksen person skal være ansvarlig og være tilstede ved hele bålbrenningen.
 • Den ansvarlige skal sørge for at bålet til enhver tid holdes under kontroll, og slokkes med rikelige mengder vann.
 • Finnes det ikke vann på stedet, må dette tas med.
 • Bålbrenning bør være avsluttet i god tid før mørkets frembrudd.
 • Ansvarshavende skal ringe brannvesenets alarmsentral: 37 01 38 88, den aktuelle dagen med opplysninger om sted og tidspunkt for opptenning og slokking av bålet (gjelder ikke St. Hans bål).

Det er en fordel om ansvarshavende har mobiltelefon som kan oppgis til alarmsentralen. Brannsjefen kan til enhver tid nedlegge forbud mot bålbrenning om vær- eller andre forhold skulle tilsi dette.

 • All bålbrenning skjer på eget ansvar.
 • Grunneiers tillatelse skal innhentes.
 • En voksen person skal være tilstede ved bålbrenningen.
 • Den ansvarshavende skal sørge for at bålet holdes under kontroll, og at det slokkes forsvarlig med rikelige mengder vann. Finnes det ikke vann på stedet, må dette tas med.
 • I tørkeperioder og ved sterk vind vil forbud vurderes. Den ansvarlige plikter å undersøke dette før opptenning.

Noen råd for bygging og brenning av St. Hans bål

 • Området skal være ryddig og bålet skal ha god avstand til bygninger, vegetasjon og annet brennbart materiale.
 • Bålet bør ikke bygges for stort. Kast heller på mer ved etter hvert.
 • Sørg for av barn holder god avstand til bålet. Kle dem i naturstoffer som bomull og ull. Kunstoffer er lett antennelige og kan smelte under sterk varme.
 • Bålet skal bygges av rene treprodukter. Impregnerte materialer avgir giftige gasser ved brann. Det samme gjelder skumgummimadrasser, gamle sofaer, bildekk etc.
 • Ta hensyn til naboer! Røyken virker irriterende på slimhinner i øyne og luftveier, og representerer et helse- og trivselsmessig problem for de som eksponeres.
 • Før bålet tennes skal det finnes rikelig med vann tilgjengelig i tilfelle flammene skulle bli større enn forventet og til slokking.
 • Er bålet høyt, bør det antennes på midten. På den måten unngår du for store flammer og sterk varmeutvikling.
 • Store bål avgir sterk strålevarme og er dermed ikke egnet til å grille på. Ha gjerne en grill ved siden av, eller lag et mindre bål i tillegg til hovedbålet.
 • Aske og glør som ikke er slokket skikkelig kan fly av gårde med vinden og antenne hus og skog. Forlat derfor aldri bål som ikke er 100 prosent slokket.

Bål skal kun inneholde rent tre. Det er forbudt å brenne avfall!

Brenning av hageavfall
Brenning av hageavfall - som kvist, løv, gress ol., er tillatt så lenge det skjer etter visse retningslinjer. Men! Brenning av hageavfall er etter vår mening helt unødvendig. Det er i dag er et meget godt utbygget mottaksapparat for hageavfall i kommunen.

Ikke minst av hensyn til naboer og generell brannfare bør man unngå brenning. Røyken virker irriterende på slimhinner i øyne og luftveier, og representerer et helse - og trivselsmessig problem for de som eksponeres. De alvorligste helsemessige virkninger er de som rammer individer med astmatiske besvær. Disse vil kunne få øket pustebesvær og akutte astmaanfall. I tillegg vil andre grupper med allergiproblemer, som f.eks. pollenallergikere, oppleve røyken som ekstrabelastning ved at allergisymptomene forsterkes når de utsettes for slik forurensning. Røykgassen kan også utløse hjertesymptomer hos disponerte personer.

 • Unngå å brenne i nærheten av skog og lyng.
 • Bålet skal ikke være større enn at det lett kan holdes under kontroll.
 • Unngå å brenne etter mørkets frembrudd
 • Hageslange etter fylte vannbøtter skal være klar ved bålet.
 • Slokk bålet forsvarlig etter at brenning er over
 • Ta hensyn!

Det er forbudt å brenne søppel. Dette gjelder også forbruksavfall som kasserte løsøregjenstander, inventar ol.

For ytterligere informasjon kan Brannsjef kontaktes på:

e-post: Reidar.sæther@aremark.kommune.no

Tlf 920 27 338

Tips ein ven Skriv ut