Risikovurdering ved planlagte arrangementer i Aremark kommune

NB! Gjennomføring av ALLE arrangementer i kommunale bygninger skal godkjennes av kommunen.

Private arrangementer med flere enn 50 deltakere (i private lokaler), skal godkjennes av kommunelegen. Vedlagte PDF fylles ut og sendes til: post@aremark.kommune.no senest 5 arbeidsdager før arrangementet.

For private arrangementer (i private lokaler) med færre enn 50 deltakere, ber vi om at man selv gjennomgår punktene i skjemaet, og tar stilling til om man vil gjennomføre som planlagt, om det er behov for å gjøre endringer for å redusere risiko, eller om arrangementet bør avlyses.

Ta kontakt med kommunen ved behov for rådgivning!

Organisering

Hvis man etter risikovurdering bestemmer seg for å gjennomføre arrangementet, bør man lage en gjennomføringsplan som reduserer risiko for smitte.

Følgende generelle tiltak for å redusere smitterisiko bør være på plass:

God kapasitet for håndhygiene, enten håndvask med såpe og vann eller desinfeksjonssprit. Dette er spesielt viktig ved toalettområder og ved spisesteder

Informasjon om generelle hygieneråd (for eksempel plakater)

Forsterket renhold (for eksempel på kjøkken, matserveringsområder og toaletter)

Gjennomføringsplanen bør i tillegg inneholde følgende tiltak/vurderinger:

Sikre god kommunikasjon med lokale helsemyndigheter

Sikre tilstrekkelig kapasitet og ressurser for en god gjennomføring

Gi informasjon på forhånd om at personer med symptomer på luftveisinfeksjon ikke skal komme på arrangementet. Personer som har vært i områder med utbredt spredning de siste 14 dagene skal være i hjemmekarantene (se områder med spredning av covid-19, fhi.no).

Gi informasjon om symptomer på sykdom, hva deltagere/utøvere/publikum skal gjøre hvis de får symptomer og hvor de skal henvende seg (for eksempel plakater)

Alle arrangementer bør i samarbeid med lokal helsetjeneste ha en plan for hvordan mistenkt smittede skal håndteres, isoleres og følges opp

Påvist smitte hos deltagere/utøvere/publikum vil medføre behov for sporing og karantene av nærkontakter

Vurdere konsekvensene for personer som blir syke eller nærkontakter som er avhengig av fly eller offentlig transport for hjemreise. For disse kan det være behov for isolasjon/karantene på hotell eller lignende. Arrangør må ha en plan for gjennomføring av dette i samråd med lokal helsetjeneste.