Psykologisk-pedagogisk tjeneste (PPT)

Denne tjenesten kjøper Aremark kommune fra Halden kommune. 

 • Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans i spørsmål som omhandler barn, ungdom og voksne med behov for spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning i barnehage, skole og voksenopplæring.
 • Barn, ungdom og elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet har krav på bistand. Hvis du f.eks. ikke kan få et tilfredsstillende utbytte av den vanlige undervisningen, har du rett til spesialundervisning.
 • Du har rett til å få utarbeidet en individuell plan hvis du har behov for langvarige og koordinerte tjenester fra det offentlige hjelpeapparatet.
 • PP-tjenesten skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særskilte behov, og også bistå barnehagen i arbeidet med kompetanse og organisasjonsutvikling  for å tilrettelegg barnehagetilbudet for barn med særlige behov.
 • I tillegg skal tjenesten på bakgrunn av utredning utarbeidet sakkyndig vurdering for førskolebarn og elever der loven krever det. Inkludering, godt læringsmiljø og forebygging av mobbing er viktige satsingsområder for PP-tjenesten.

Finn mer informasjon om Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) ved å klikke på Lenker under. 

Skolefritidsordning (SFO)

 • SFO er et frivillig tilsyns-, omsorg- og aktivitetstilbud til skolebarn fra 1.- 4. klasse.
 • Aremark skoles SFO drives i samsvar med nasjonale lover og forskrifter, og etter retningslinjer som vedtas av kommunen.
 • Målsettinger er sosialisering, frihet og omsorg.
 • Det legges stor vekt på at oppholdet i SFO er barnas fritid, og at barna selv kan velge hva de vil gjøre/leke, ute eller inne.
 • SFO er åpent alle virkedager bortsett fra 5 planleggingsdager, jul- og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag stenger SFO klokka 12

Åpningstider Aremark SFO: 

Fra 1. august til 30.juni:

06.45- 08.30

14.10-17.00

På skolefrie dager: 06.45 -17.00

 

Kulturskolen

Aremark tilbyr kulturskole med undervisning i piano, keyboard og gitar.

Våre musikklærere:

 • Knut Ronald Haugen underviser i piano og keyboard
 • Patric Rebbelstam underviser i gitar (klassisk, viser og pop)
 • Undervisningen foregår i skolens lokaler etter skoletid. Det tilbys i dag undervisning i piano, orgel, keyboard og gitar.
 • Søkere som blir opptatt ved kulturskolen, vil få skriftlig melding om dette. Det må benyttes elektronisk innmeldingsskjema som du finner under Skjema lenger ned på siden. 
 • Påmelding er bindende for et helt skoleår.