Aremark kommune utvikler nytt boligfelt

PLANOMRÅDE Fladebygrenda

Fladebygrenda kan bli navnet på det nye boligfeltet i Aremark. 

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid - Fladebygrenda

I henhold til plan og bygningslovens § 12-8, kunngjøres oppstart av detaljreguleringsarbeid i Aremark kommune: FLADEBYGRENDA, planID: 20170001

Planområdet har et areal på 186 dekar, og kommunen har nylig ervervet 70 dekar av del av gnr/bnr 24/1 innenfor området.
Planområdet er vist med stiplet linje og skravur på kartutsnittet. I løpet av planprosessen kan planområdet justeres noe.

Tiltakshaver er Aremark kommune, og hensikten med planarbeidet er å utvikle en ny bolig-grend, i tråd med nylig vedtatt samfunnsdel til kommuneplanen, samt kommunedelplan Fosby Sentrum 2014-2026. 

Mellom rådhuset og Fladebyåsen

Området ligger mellom kommunehuset og Fladebyåsen, og får felles adkomst fra Fv-21 med Fladebyåsen (eksisterende kryss).

Aktuelle reguleringsformål vil bli: Boliger, adkomstveier og parkering, grønnstruktur, turveier, friområder, fornminne, vann/ vassdrag (ferdsel), badeområde og småbåthavn.

Tiltaket er vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutredning, da det er i tråd med overordnede planer (fylkesplan, kommuneplan og sentrumsplan). 

Eventuelle kommentarer til det igangsatte planarbeidet sendes til Halden Arkitektkontor AS, Pb. 374, 1753 Halden innen 11.august 2017. Eventuelle spørsmål rettes til Halden Arkitektkontor AS, tlf 69 17 53 85.

Tips ein ven Skriv ut