Eksisterende barnehage skal forlenges mot nord-øst for å dekke kravene om kontorplasser og personalrom samt et fellesrom. Videre skal eksisterende lokaler bygges om for å kunne bli mer fleksible. Det skal bygges en 3-avdelings fleksibel barnehage med to avdelinger for store barn og en avdeling for småbarn, med mulighet for å dele småbarnsavdelingen i to.

Aremark kommunestyre vedtok i 2019 å planlegge og igangsette ombygging av dagens barnehage til en moderne barnehage som tilfredsstiller dagens krav til barnehager, sikrer gode arbeidsforhold for de ansatte og gi barna i Aremark et godt barnehagetilbud.

Eksisterende barnehage ble oppført i 1991 og påbygd i 2003 og vedlikeholdet har stått på vent i mange år, pga. utbyggingsplanene.

Politisk beslutning for igangsettelse av prosjektet ble tatt 17. juni 2020.

Nå har prosjektet kommet så langt at det skal sendes ut på anbud en av de nærmeste dagene og planen er byggestart ca. 1 desember 2020. Med ferdigstillelse i august 2021.