Bakgrunnen for den nye loven er at små lokalsamfunn har færre ansatte i helsetjenesten og mindre kapasitet i forhold til å ta vare på personer som blir syke av korona-viruset. 

Overtredelse av bestemmelsene kan straffes med bøter inntil kr. 15 000, subsidiært 10 dager i fengsel i følge et nytt rundskriv fra Riksadvokaten.