Kommunalt drikkevann

Drikkevann som kommunen leverer til sine abonnenter skal være hygienisk, klart og uten framtredende lukt, smak eller farge. Det skal ikke inneholde stoffer som kan føre til helseskade eller ubehag.
For at vannet skal være trygt å drikke må det gjennom en vannbehandling. Kommunen har et nytt vannbehandlingsanlegg, for å sikre drikkevann av betryggende kvalitet til sine abonnenter. 

Hovedmålene med behandling av drikkevann er å fjerne mikroorganismer (desinfeksjon), partikler og organisk materiale (humus), samt andre uønskede uorganiske stoffer.

Brunt vann

Brunt vann skyldes som regel at det har foregått arbeid på vannsystemet. Vanligvis vil vannet bli klart igjen hvis du lar det renne en stund. Tapp da kaldt vann, slik at det ikke går brunt vann i varmtvannsberederen. Dersom det fremdeles er brunt vann etter å ha tappet vann i flere timer ta kontakt med kommunen.

Kontroll av drikkevann

Aremark kommune utfører jevnlig, årlig kontroll av kommunalt drikkevann i henhold til gjeldende drikkevannsforskrift. Kommunen henter sitt drikkevann fra Blanketjern. Det tas prøver vav råvannet og rundt hele ledningsnettet. Skulle det oppstå problemer slik at vannet ikke lengre er hygienisk og helsemessig trygt å bruke, vil brukerne bli varslet om dette. Det er kommunens ansvar å levere vann av helsemessig og hygienisk god kvalitet til innbyggere tilknyttet kommunens nett til enhver tid.

Fysisk fjerning

I fysisk fjerningen inngår membranfiltrering, kjemisk felling (flokkulering) der det finnes ulike metoder, og prosesser i naturen som filtrering i løsmasser eller sedimentasjon i sjøer.

Membranfiltrering kan enten være nanofiltrering, ultrafiltrering, mikrofiltrering eller omvendt osmose (avsalting).

Ved kjemisk rensing tilsettes det fellingsmiddel til vannet etter forbehandlingen. Fellingsmiddelet gjør at partikler og organisk materiale lettere klumper seg sammen (koagulering), noe som igjen fører til at små partikkelaggregater dannes. Disse kan deretter separeres ut ved f.eks. siling, flotasjon, filtrering eller sedimentering.

Prosesser i naturen vil si naturlig filtrering eller fysisk fjerning. 

Desinfeksjon

Ved desinfeksjon benyttes normalt klor og UV-stråling.
Klorering av vannet vil si at det tilsettes klor til vannet. Klor vil fjerne virus og bakterier godt. Ved klorering er det viktig at humusinnholdet (organisk materiale) ikke er for høyt

UV-stråling fjerner bakterier og parasitter svært godt, men er en litt svakere behandlingsform mot enkelte virus. UV-stråling fungerer dårligere i vann med høyt fargetall og/eller partikkelinnhold.

Forurensing av drikkevannet

Av hensyn både til økologisk vannmiljø og til brukerinteressene, er det viktig at det ikke kommer urenset eller for dårlig renset avløpsvann ut i vannforekomstene. Dette kan likevel skje på grunn av for eksempel overløp fra avløpsnettet, feilkoblinger, lekkasjer eller for dårlig rensing i små eller gamle renseløsninger (kommunale og private).

Vannmangel

Planlagte avvik i drikkevannsleveransen blir alltid varslet. Mangler du vann utover dette, ta kontakt med kommunen.