Hjem/Alle tjenester/Teknisk etat/Vann og avløp/Vann

Kommunalt og privat vann

Kommunalt vann

Kontaktinformasjon

Maiken Balder tlf. 911 20 667

E-post: maiken.balder@aremark.kommune.no

Kommunalt drikkevann

Drikkevann som kommunen leverer til sine abonnenter skal være hygienisk betryggende, klart og uten framtredende lukt, smak eller farge. Det skal ikke inneholde stoffer som kan føre til helseskade eller ubehag.
For at vannet skal være trygt å drikke må det gjennom en vannbehandling. Kommunen bygger nytt vannbehandlingsanlegg, dette for både å kunne sikre et vann av betryggende kvalitet og nok vann til sine abonnenter.  Å bygge vannbehandlingsanlegg er svært kostbart og omfattende, det er derfor viktig at vi er fremtidsrettet slik at vi kan utnytte vannbehandlingsanlegget lengst mulig. Det hjelper lite med god tilgjengelighet på drikkevann dersom vi ikke kan distribuere det på en hygienisk sikker måte.

Hovedmålene med behandling av drikkevann er å inaktivere mikroorganismer (desinfeksjon), fjerne partikler og organisk materiale (humus), fjerne andre uønskede uorganiske stoffer og tilpasse vannkvaliteten til ledningsnettet (korrosjonskontroll).

I Norge settes det krav til at drikkevannet skal gjennom minimum to hygieniske barrierer. Drikkevannsforskriften § 3, punkt 2 definerer en hygienisk barriere som «Naturlig eller tillaget fysisk eller kjemisk hindring, herunder tiltak for å fjerne, uskadeliggjøre eller drepe bakterier, virus, parasitter mv., og/eller fortynne, nedbryte eller fjerne kjemiske eller fysiske stoffer til et nivå hvor de aktuelle stoffene ikke lenger representerer noen helsemessig risiko.»
Vi deler gjerne barrierene inn i fysisk fjerning og desinfeksjon.

Fysisk fjerning
I fysisk fjerningen inngår membranfiltrering, kjemisk felling (flokkulering) der det finnes ulike metoder, og prosesser i naturen som filtrering i løsmasser eller sedimentasjon i sjøer.

Membranfiltrering kan enten være nanofiltrering, ultrafiltrering, mikrofiltrering eller omvendt osmose (avsalting).

Ved kjemisk rensing tilsettes det fellingsmiddel til vannet etter forbehandlingen. Fellingsmiddelet gjør at partikler og organisk materiale lettere klumper seg sammen (koagulering), noe som igjen fører til at små partikkelaggregater dannes. Disse kan deretter separeres ut ved f.eks. siling, flotasjon, filtrering eller sedimentering.

Prosesser i naturen vil si naturlig filtrering eller fysisk fjerning. 

Desinfeksjon
Ved desinfeksjon benyttes normalt klor, UV-stråling eller ozonering.
Klorering av vannet vil si at det tilsettes klor til vannet. Klor vil fjerne virus og bakterier godt, men er svakere mot parasitter enn det f.eks. ozonering vil være. Ved klorering er det viktig at humusinnholdet (organisk materiale) ikke er for høyt

UV-stråling fjerner bakterier og parasitter svært godt, men er en litt svakere behandlingsform mot enkelte virus. UV-stråling fungerer dårligere i vann med høyt fargetall og/eller partikkelinnhold.

Ozonering har tidligere vært lite brukt i Norge, men tas i bruk av stadig flere vannverk. Ozon har svært god effekt mot virus og bakterier, men mindre god mot parasitten Cryptosporidium.

Kontroll av drikkevannet
Aremark kommune utfører jevnlig, årlig kontroll av kommunalt drikkevann i henhold til gjeldende drikkevannsforskrift. Kommunen henter sitt drikkevann fra Blanketjern. Det tas prøver vav råvannet og rundt hele ledningsnettet. Skulle det oppstå problemer slik at vannet ikke lengre er hygienisk og helsemessig trygt å bruke, vil brukerne bli varslet om dette. Det er kommunens ansvar å levere vann av helsemessig og hygienisk god kvalitet til innbyggere tilknyttet kommunens nett til enhver tid.

Brunt vann
Brunt vann skyldes som regel at det har foregått arbeid på vannsystemet. Vanligvis vil vannet bli klart igjen hvis du lar det renne en stund. Tapp da kaldt vann, slik at det ikke går brunt vann i varmtvannsberederen. Dersom det fremdeles er brunt vann etter å ha tappet vann i flere timer ta kontakt med kommunen.

Forurensning av drikkevannet 
Av hensyn både til økologisk vannmiljø og til brukerinteressene, er det viktig at det ikke kommer urenset eller for dårlig renset avløpsvann ut i vannforekomstene. Dette kan likevel skje på grunn av for eksempel overløp fra avløpsnettet, feilkoblinger, lekkasjer eller for dårlig rensing i små eller gamle renseløsninger (kommunale og private).

Vannmangel
Planlagte avvik i drikkevannsleveransen blir alltid varslet. Mangler du vann utover dette, ta kontakt med kommunen.

Privat vann

Kontaktperson:

Willy Elders : 69174724

E-post: Willy.Elders@halden.kommune.no

Elders kan treffes på rådhuset i Halden etter avtale. Han har ikke fast kontordag i Aremark. 

 

Tips en venn Skriv ut