Kommunen gir støtte til lag og foreninger, institusjoner som driver kulturarbeid i Aremark kommune. Ved fordeling av slik støtte skal organisasjoner som gir tilbud til barn og unge prioriteres.

I den utstrekning det stilles midler til rådighet kan Aremark kommune tilby følgende støtteordning:

Drifts- og aktivitetsstøtte

  • Drifts- og aktivitetsstøtte kan gis til åpne foreninger og organisasjoner, institusjoner som driver fast virksomhet i kommunen. Støtte gis bare til hovedlag eller hovedorganisasjon innen kommunen. Opplysninger om medlemmer og aktiviteter som utøves i undergrupper må derfor tas med hovedlagets/organisasjonens søknad. 
  • Kulturutvalget kan gi støtte til de organisasjoner og institusjoner som har kultur som hovedmålsetting. De som gir tilbud til barn og unge skal prioriteres.
  • Barne- og ungdomsorganisasjoner gis støtte uten krav om kultur som hovedmålsetting. 
  • Alle søkere som fyller kravene for tilskudd kan få driftsstøtte. Laveste driftsstøtte er for tiden på kr 1.000,-. 
  • NB ! Som vedlegg skal medfølge årsmelding og regnskap for sist avlagte drifts- og regnskapsår. Opplysninger om nye aktiviteter/ investeringer med kostnadsberegninger, vil være grunnleggende for tildelinger.

Kriterier kulturtilskudd

  • Organisasjoner og tiltak som retter seg mot barn og ungdom skal prioriteres 
  • Foreningens aktive medlemstall og virksomhetens omfang er med i vurderingen om stønadens størrelse. 
  • Lag og foreninger som driver målrettet aktivitet for funksjonshemmede får økt drifts- og aktivitetsstøtte. 
  • Foreninger som er av særlig betydning for bredden og mangfoldet i kulturlivet i Aremark. Dette gjelder foreninger/institusjoner som i særlig grad konsentrerer sin virksomhet om utadrettet kulturformidling. 
  • Arrangementer og/eller aktiviteter som tar sikte på økonomisk vinning gir ikke grunnlag for støtte

Søknader sendes på elektronisk søknadsskjema. Søknadsfrist 15. mars.

Viktig informasjon:
Søknader som kommer inn etter fristens utløp, vil bare i særskilte tilfeller bli behandlet.